Politikens Och Vetenskapens Roll I Skol Och Migrationsdebatt

 

POLITIKENS OCH VETENSKAPENS ROLL I SKOL- OCH MIGRATIONSDEBATT.

                  Sture Eriksson
                        2016-08-23

Den senaste tidens debatt rörande skolpolitik, migrationspolitik, individskillnader, gruppskillnader, etniska skillnader och nationers skillnader har i huvudsak ägt rum inom miljöteorins ram. Termen miljöteori (eng. environmentalism) innebär i detta sammanhang att ifrågavarande skillnader primärt antages vara bestämda av olika miljöfaktorer.

 Ett högeligen försummat, snarast förnekat problem i denna debatt utgöres av den roll som bör tilldelas den evolutionära och genetiska forskningens betydelse i relation till länders kognitiva, ekonomiska och sociala utveckling.

 I dag är denna debatt, om än inte rasistförklarad, så i realiteten så ensidig att det biologisk-genetiska perspektivet i det stora hela har försvunnit och ersatts av en miljöteoretisk drömbild, baserad på grupptryckets förledande inbillning utan realistisk kontakt med verkligheten.

 

 EXEMPEL PÅ DET BIOLOGISK-GENETISKA PERSPEKTIVET:

 Helmuth Nyborg, tidigare professor i utvecklingspsykologi vid Århus universitet, varnar i Jyllands-Posten för den utomeuropeiska invandringens drastiska effekter.

Nyborg skriver att akademiker tillsammans med biskopar och präster, feminister, ”snällister”, humanister, Rädda Barnen och Röda Korset svikit det danska samhället genom att inte erkänna problemen med vad Nyborg kallar för ”låg IQ-invandring”.

Invandrarna, som redan finns i Danmark, beskriver Nyborg som en ”potentiell samhällsomstörtande femte kolonn” då unga invandrare som på grund av låg intelligens hamnat utanför ett skolväsendet som är anpassat för västerlänningar  och därigenom enkelt radikaliseras och vänds mot samhället som de inte passar in i.

Runt 2075 förutspår Nyborg att icke-västliga invandrare genom den stora, delvis okontrollerade invandringen, är i majoritet i Danmark och genom demokratin kan införa Sharialagar och därmed i praktiken avskaffa dagens demokratiska samhällssystem.

Nu, år 2016, ställer enligt Nyborg den förda invandringspolitiken oss inför tre alternativ – underkastelse, repatriering eller inbördeskrig. Såvida Europa inte börjar föra en ansvarsfull familje-, invandrings- och integrationspolitik upplyst av evolutionsteori, framstår inbördeskrig som mest sannolikt.

Den viktiga frågan är nu vad den moderna forskningens resultat säger om Nyborgs argumentering. Låt oss börja med den skolpolitiska debatten.

Viktiga data rörande skoldebatten har presenterats i den klassiska artikeln av Jensen (1969) och i referenserna 2,3,4,5,6,7. samt i mina sammanställningar:

stureerikssonshemsida.n.nu 

http://home.swipnet.se/StureEriksson/artikel01.htm

samt i boken Sture Eriksson, 2000, SYSTEMFELEN I SKOLAN.

 1. Jensen, Arthur(1969). "How Much Can We Boost IQ and Scholastic Achievement?". In Harvard Educational Review.Environment, Heredity, and Intelligence. Harvard Educational Review Reprint Series.2. Cambridge (MA): Harvard Educational Review. pp. 1–123. ISBN 0916690024. LCCN 71087869. Lay summary (PDF) (27 June 2010).
 2. Jensen, Arthur R.(2011)."The Theory of Intelligence and Its Measurement". Intelligence. International Society for Intelligence Research. 39 (4): 171–177. doi:10.1016/j.intell.2011.03.004. ISSN 0160-2896. Retrieved 27 August2013.
 3. Principal Components Factor Analysis - Statistics Textbook https://documents.software.dell.com/.../principal-c...
 1. Jensen, A. R. (2002). Psychometric g: Definition and substantiation. In R. J. Sternberg, & E. L. Grigorenko (Eds.).The general factor of intelligence: How general is it?(pp. 39–53). Mahwah, NJ, US: Lawrence Erlbaum.

 2. Lynn, R. and Vanhanen, T. (2002). IQ and the wealth of nations. Westport, CT: Praeger. ISBN 0-275-97510

 3. National IQs calculated and validated for 108 nations. R.Lynn, Ulster University, Gerhard Meisenberg, Ross University. inIntelligence 38(4):353-360 · July 2010. DOI:10.1016/j.intell.2010.04.007.

Abstract

We estimate the validity of the national IQs presented by Lynn and Vanhanen (2002, 2006) by examining whether they are consistent with the educational attainment of school students in math, science and reading comprehension in 108 countries and provinces. The educational scores in a number of studies are integrated to give EAs (educational attainments) for 86 countries and provinces that have measured IQs. The correlation of EA with measured IQ (N = 86 countries) is .917, and with measured + estimated IQ (N = 108 countries) is .907. Corrected for attenuation, r = 1.0. The quality of the data is evaluated, and the discrepancy between IQ and EA was greater for countries with low data quality, especially low quality of the EA data. There are no major anomalies in the relationship between IQ and EA in individual world regions. To some extent IQ and EA predict each other even within world regions. These results show that national IQs have a high degree of validity.

https://stureerikssonshemsida.n.nu/en-global-strategi-for-systemoptimering

7. BIOLOGI. Skillnader mellan olika populationer i frekvenser av genvarianter förknippade med bättre förmåga att ta till sig utbildning förklarar skillnader i intelligens och utbildningsprestationer mellan populationerna, enligt en rapport skriven av den italienske forskaren Davide Piffer vid Ulsterinstitutet.

"Östasiater har de högsta frekvenserna av genvarianter som främjar utbildning (39 procent) och de presterar bättre andra etniska grupper både i USA och annorstädes, med avseende på utbildning så som högskoleexamina och resultat på standardiserade prov. Européer har något lägre frekvenser av genvarianter förknippade med högre utbildningsnivå (36 procent) och presterar något sämre än östasiater i skolan. På andra sidan återfinns afrikaner, som har svårighetervad det gäller utbildning både i USA och i resten av världen. Följdriktigt har också afrikaner de lägsta frekvenserna (16 procent) av genvarianter som förknippas med högre skolresultat", skriver Davide Piffer och konstaterar att allra sämst förutsättningar har pygméfolk och bushmän.

Även om de undersökta generna är väldigt få och i sig bara förklarar en väldigt liten del av förmågan att ta till sig utbildning, vilket är tätt sammankopplat med intelligens, menar Piffer att den stora skillnaden i frekvenserna av genvarianterna mellan de olika populationerna tyder på att det finns en underliggande genetisk skillnad, eftersom om det skett en positiv naturlig selektion för genvarianter förknippade med intelligens så har den inte bara skett på de gener som man redan vet påverka detta, men även alla andra gener som påverkar den mänskliga intelligensen positivt.

"Detta är den första studien som ger systematiska (dock preliminära) bevis på att skillnader mellan olika länder och etniska grupper med avseende på IQ och utbildning beror av genetiska faktorer", skriver Piffer.

Rapporten har publicerats i journalen Interdisciplinary Bio Central, som drivs i samarbete mellan tre koreanska biologiinstitutioner.

Publicerad 27 januari 2014.

 En kort sammanfattning av hithörande genetiska forskning har presenterats i följande svenska artiklar:

https://stureerikssonshemsida.n.nu/finns-det-olika-manniskoraser

 https://stureerikssonshemsida.n.nu/en-raserad-invandringspolitik

 

 SAMMANFATTNING.

Den bild som framkommer av den populationsgenetiska och biologiska forskningen ger ett starkt stöd åt Nyborgs argumentation rörande intelligensbegreppet.

1.   Den grundläggande tanken bakom begreppet låg-IQ länder har erhållit ett kraftfullt stöd i flera vetenskapliga undersökningar – men är tydligen i huvudsak okänd eller otllåten i den svenska debatten. Därigenom missar politikerna naturligtvis  möjligheterna att optimera de aktuella systemen.
https://stureerikssonshemsida.n.nu/en-global-strategi-for-systemoptimering

2.   Likhetsprincipen och jämlikhetsbegreppet, se: stureerikssonshemsida.n.nu
 
 Fortsätter Sverige att blunda för de problem som de vetenskapliga data indikerar och fortsätter att okritiskt ta in stora mängder av individer från låg-IQ länder så kommer Sveriges skolresultat, t.ex. i PISA, TIMSS ofrånkomligen att minska. Vi ser redan nu de första tecknen därpå i PISA-rasen som delvis har denna bakgrund. Om inte de anvariga politikerna uppmärksammar problemen kommer arbetslösheten att stiga okontrollerat. Vidare kommer brottsligheten (våldtäkterna) att öka eftersom nämnda grupper är överrepresenterade i brottsstatistiken. Både kunskapsuppdraget och demokratiuppdraget riskerar att haverera.
Inser man inte problemet, inser man naturligtvis inte heller lösningen.

3. Om Sverige däremot tar in individer från hög-IQ länder (exempelvis kineser, japaner men även europeer) så kommer skolresultaten systematiskt att förbättras över tid, arbetslösheten kommer att minska, brottsligheten kommer att minska.

4. Heritabilitetsbegreppet har fått ett kraftigt stöd av forskningsresultaten. Variationen mellan individers intelligens styrs till cirka 75 % av genetiska faktorer medan miljöfaktorer står för en mindre del av variationen (variansen). Skolprestationerna styrs i vissa ämnen av de genetiska faktorerna medan i vissa ämnen miljöfaktorerna har stor vikt. Mer forskning behövs i detta sammanhang och nya läroplaner måste utvecklas.

5. Mångkulturalismen. Se nedan under rubriken NEPOTISM OCH MÅNGKULTURALISM.

 

ANDRA VIKTIGA REFERENSER.

 1. Richard J. Herrnstein& Charles Murray (1994):The Bell Curve: Intelligence and Class Structure in American Life .
 1. Rushton, J. P., & Jensen, A. R. (2005). Wanted: More race-realism, less moralistic fallacy.Psychology, Public Policy, and Law, 11,328-336. (pdf)

 2. Rushton, J. P., & Jensen, A. R.. (2005). Thirty years of research on Black-White differences in cognitive ability. Psychology, Public Policy, & the Law, 11,235-294. (pdf)

 3. Jensen, A. R. (1974). Ethnicity and scholastic achievement. Psychological Reports, 34,659-668.

 4. Jensen, A. R. (1972). Genetics and Education, Methuen & Co Ltd.
 1. Lynn, R., & Vanhanen, T. (2012). Intelligence: A Unifying Construct for Social Sciences. London: Ulster Institute for Social Research.

SLUTSATS: De politiska valen torde vara tämligen givna. Men med hänsyn till nuvarande skolpolitikers uppenbara inkompetens är risken stor att samma politik kommer att fortsätta tillämpas och därigenom alltmer sänka Sveriges utbildningskvalitet.

Sverige kommer att tappa epitetet ledande kunskapsnation för att i stället bli en nation med oacceptabla PISA-ras, varken kunskapsuppdraget eller demokratiuppdraget riskerar att inte kunna fullföljas, ökande bekymmer för brottsliga angrepp mot blåljuspersonal, växande utanförskapsområden (no-go-zones), ökande sexuella ofredanden och våldtäkter.

 

Låt oss nu betrakta frågorna i ett socialt perspektiv. 

DET SOCIALA PERSPEKTIVET.

Som exempel på gängse sociala faktorer kan noteras Sveriges framgångar i apartheiddebatten, till stor del Olof Palmes förtjänst. Den ekonomiska investering på omkring 1.6 miljarder kronor berättigar frågan om hur effektiv denna verksamhet har varit.

Efter att ha styrt Sydafrika med absolut majoritet i tjugo års tid finns det inte längre någon annan att skylla landets misslyckanden på än ANC. Mandela och ANC gav Sydafrika frihet men idag är ANC det största hindret för Sydafrikas framtid. Så länge som ANC:s maktelit ensamma regerar Sydafrika utan att behöva bry sig om landets minoriteter eller politiska motståndare kommer landet aldrig lyftas ur sin fattigdom (Robert Hannah (FP))

ANC har inte ens lyckats med den mest fundamentala uppgiften: att lyfta landets svarta befolkning ur fattigdom till en värdig levnadsstandard. Mandela var tydlig med att utbildning var nyckeln till att lyfta Sydafrika ut ur fattigdom: ”Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.” Men det korrupta ANC-styret har totalt misslyckats med att utbilda landets fattiga svarta grupper.

Endast 12 procent av landets svarta befolkning har högre utbildning. Hela 27 procent av landets svarta sjätteklassare är analfabeter. Rasismen mellan de svarta folkgrupperna är idag många gånger värre än den mellan vita och svarta (Robert Hannah (FP).

NEPOTISM OCH MÅNGKULTURALISM.

Vanhanen,T. (2014). Ethnic Nepotism as a Cross-Cultural Background Factor of Ethnic Conflicts.
KEYWORDS: Ethnic Nepotism, Ethnic Heterogeneity, Cross-Cultural, Conflicts.
JOURNAL NAME: Open Journal of Political Science DOI: 10.4236/ojps.2014.43016 Sep 06, 2014

ABSTRACT: The purpose of this article has been to explore why ethnic conflicts tend to break out in all ethnically divided societies. The principal explanation was traced to the evolved disposition for ethnic nepotism shared by all human populations. Ethnic nepotism was measured roughly by the degree of ethnic heterogeneity of the populations. It was correlated with the scale of ethnic conflicts in the group of 187 countries. The results of correlation analysis indicate that ethnic heterogeneity explains 55% of the variation in the scale of ethnic conflicts, and the results of regression analysis disclose that the same relationship more or less applies to all 187 countries. These results led to the conclusion that ethnic nepotism is the common cross-cultural background factor which supports the persistence of ethnic conflicts in the world as long as there are ethnically divided societies.

SLUTSATS

Etniska konflikter har i väsentlig grad sin grund i att olika etniska gruppers sociala kontrakt strider mot varandra genom att de innehåller oförenliga, ofta djupt rotade komponenter, se

https://stureerikssonshemsida.n.nu/det-svenska-sociala-kontraktet

https://stureerikssonshemsida.n.nu/mangkulturalismens-sammanbrott

https://stureerikssonshemsida.n.nu/sweden-a-victim-of-multiculturalism

https://stureerikssonshemsida.n.nu/den-moraliska-stormaktens-foretradare

https://stureerikssonshemsida.n.nu/en-global-strategi-for-systemoptimering

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)