Mångkulturalismens Sammanbrott

 

    MÅNGKULTURALISMENS SAMMANBROTT.

                                Sture Eriksson

                                   juni 2016

 

Europeiska unionen (EU) bildades för att dels fördjupa samarbetet, dels bredda det till att även gälla utrikes- och säkerhetspolitik samt samarbete i rättsliga och polisiära frågor.

Den djupt välmenande tanken bakom bildandet av EU var att det skulle bli ett fredsprojekt och därmed minimera de krafter som utgör grunden för konflikter inom och mellan länder. 

Men mångkulturalismen har kommit att bli vår tids märkligaste exempel på en blandning av politisk realism, önsketänkande, inkompetens och politisk förträngning. I land efter land har som bekant under lång tid basunerats ut mångkulturalismens välsignelser, kraftigt understödda av enögda massmedia.

Men i viktiga avseenden - det sociala kontraktet - har EU ändock visat sig vara en papperstiger.

EU-PERSPEKTIVET.
En utomordentligt allvarlig brist består i att EU inte har kunnat hävda den yttre gränsens giltighet och därmed bäddat för en okontrollerbar massinvandring med början hösten 2015.

Ett tecken på den politiska krackeleringen syns bl.a. i Polen, Ungern och Österrike vilka länder vet vad det innebär att utsättes för massinvandring och övergrepp inte minst efter 1 september 1939 då de invaderades av Tyskland. Dessa länder stänger nu sina gränser.

Genom det yttre gränsförsvarets sammanbrott bryter EU mot det sociala kontraktets grundläggande uppgift att nationen skall skydda befolkningen. Detta sammanbrott kommer att få allvarliga konsekvenser oavsett vad maktfullkomliga och inkompetenta politiker än hävdar. Därav BREXIT!

En bekräftelse på vådan av att försumma det sociala kontraktet och i stället låta etablissemang och media sprida en orealistisk, ovetenskaplig världsbild föreligger nu (9 november 2016) i USA:s "Brexit", dvs Donald Trumps valframgång.

stureerikssonshemsida.n.nu/det-svenska-sociala-kontraktet

Ett annat exempel på EU:s bristande förmåga att skydda befolkningen framkom i juli1995i staden Srebrenica. Sammanlagt beräknas omkring 8 000 bosniska muslimer, huvudsakligen män och pojkar i åldrarna 13 till 78, ha dödats av bosnienserbiska styrkor under ledning av general Ratko MladićInternationella krigsförbrytartribunalen för det forna Jugoslavien slog 2004 fast att Srebrenicamassakern utgjorde ett folkmord. Massakern anses allmänt vara den grövsta krigsförbrytelsen som ägt rum i Europa sedan andra världskriget.

Trots att Natos hypermoderna attackhelikoptrar Apache fanns tillgängliga och militärt sett tämligen enkelt hade kunnat slå ut Mladics stridsvagnar kunde de inte ingripa på grund av mångfaldens juridiska regelverk som vägde tyngre än massakerns offer!

EN FÖRSUMMAD DISTINKTION. Om multikulturalismen skall kunna fungera krävs dels att invandringen styrs av den viktiga men oftast försummade distinktionen flykting kontra ekonomisk invandrare, dels att en förändrad etnicitet skall byggas upp med omsorg och i första hand baseras på det sociala kontraktet.

Distinktionen innebär det moraliska kravet att i första hand hjälpa flyktingar och i andra hand ekonomiska migranter.

EU har infört vissa gemensamma regler för invandring från länder utanför EU. Men medlemsländerna avgör själva hur många personer som får invandra.

ETT INTEGRERAT REPATRIERINGSPROGRAM.
En självklar del av invandringspolitiken borde vara utformandet ett effektivt repatrieringsprogram. Men även i detta avseende måste konstateras att Sverige kännetecknas av en skrämmande oförmåga till rationellt handlande med konsekvensen att även i detta avseende sker ett brott mot det sociala kontraktet.

MÅNGKULTURALISMEM ÄR ETT POLITISKT FIASKO!
Vintern (2011) har Angela Merkel, David Cameron och Nicolas Sarkozy i uppmärksammade tal förklarat att mångkulturalism och mångkulturell politik är avslutade kapitel. 

TYSKLAND
Tysklands förbundskansler Merkel, som fått beröm för Tysklands humanitära insatser under flyktingkrisen, har tagit avstånd från idén om mångkultur.
Mångkulturalism leder till parallella samhällen, och därför är mångkultur fortfarande en stor villfarelse, sa Merkel enligt The Guardian. Hon konstaterade, i ett tal i Potsdam, att det mångkulturella samhället är ett fiasko och att det så kallade multikulti-konceptet, där folk med olika ursprung lever sida vid sida, inte fungerar.

ENGLAND
I England dödförklarade David Cameron nyligen den statliga mångkulturalismen. Vår statliga mångkulturalism har uppmuntrat olika kulturer att leva från varandra och från den gängse kulturen. Vi har även tolererat att man i dessa kulturer har uppfört sig på ett sätt som strider mot värderingar, sade Cameron.
Den brittiska konservativa premiärministern menade att det mångkulturella England är ett misslyckande och att staten istället bör stötta en nationell engelsk identitet. 

FRANKRIKE, AUSTRALIEN, SPANIEN.
Frankrikes president Nicolas Sarkozy hävdade i ett tv-tal att mångkulturalismen har misslyckats. Sarkozys åsikt liknar uttalanden som nyligen gjorts av brittiske premiärministern David Cameron, tyska förbundskanslern Angela Merkel, Australiens förre premiärminister John Howard och Spaniens tidigare premiärminister José María Aznar.

DANMARK OCH NEDERLÄNDERNA

I Danmark och Nederländerna är begreppen redan raderade ur den politiska vokabulären. Danmark har nyligen beslutat att public service fortsättningsvis ska slå vakt om det kristna kulturarvet. En sådan konservatism förutsätter att oseriösa föreställningar om mångkultur och mångkulturalism först städas ut. 

SAMMANFATTNING: EUROPAS LEDARE INSÅG FÖR FLERA ÅR SEDAN ATT MÅNGFALDSPOLITIKEN MISSLYCKATS OCH BLIVIT ETT FIASKO.

DET SVENSKA PERSPEKTIVET.
SVENSKARNAS ATTITYDER TILL MASSIMMIGRATIONEN HAR FÖRÄNDRATS.
En Demoskop-undersökning, (2015) beställd av Den Nya Välfärden, visar att allmänhetens uppfattning om invandringen tydligt har förändrats i en mer negativ riktning. Hela 58 procent av befolkningen anser att invandringen till Sverige är för stor. Endast 8 procent anser att den är för liten.

 Demoskop 2016. Det stora flertalet svenskar tycker att invandringen är för stor. Negativa attityder till den nuvarande storleken på invandringen dominerar kraftigt. 70 procent anser att invandringen är något eller alldeles för stor, vilket kan jämföras med 7 procent som anser att den är något eller alldeles för liten.

Demoskop 2017. .....

STORT MISSNÖJE MED EU:s FÖRMÅGA ATT HANTERA FLYKTINGKRISEN.
Gränskontrollens sammanbrott har fått högst betydande konsekvenser hos de olika ländernas befolkningar. En förkrossande majoritet av den svenska befolkningen - 88 % ogillar nu (2016) att EU svikit de olika länderna, enligt en faktasammanställning från Pew Research Center.

 En rad andra undersökningar visar att många svenskar som tidigare ansett att mångkultur är något positivt, nu svängt i sina uppfattningar:

De flesta svenskar tycker att invandrare ska anpassa sig till det svenska samhället,

Samtidigt anser två tredjedelar att ”det finns grupper av invandrare som inte klarar av att integreras i vår kultur”.

En stor grupp svenskar hyser skepsis gentemot islam och associerar muslimer med kvinnoförtryck.

Kritiken mot invandringens storlek ökar för fjärde året i rad.

FLERA VARNINGSSIGNALER.
Ett lands framgång och utveckling hänger som bekant till stor del samman med ekonomins, utbildningspolitikens, arbetsmarknadens och brottslighetsbekämpningens funktioner. 

 a). Sveriges återkommande ras i PISA-undersökningarna kan ses som ett symtom på att den svenska utbildningspolitiken i grunden har misslyckats.
Den globala skolutvecklingen har i många länder lett till att forskningens styrande aspekter har fått genomslag - men så icke i Sverige.
Här gäller det att med alla medel slå vakt om en missuppfattad jämlikhets innebörd och därmed förkasta all relevant modern forskning. Därav raset i PISA.

b). En omfattande invandring skulle kunna vara till stort gagn för Sverige om den innebure att vi får hit människor som verkligen är viktiga för vårt land. Men återigen – en missriktad jämlikhet driver mångkulturalisterna att verka för att vi får hit individer som snarare utgör ett hot mot Sveriges säkerhet eller analfabeter som kommer att belasta det svenska skolsystemet och dessutom riskerar att försvåra skolans demokratiuppdrag. Invandrares sexuella trakasserier mot flickorna i skolan utgör ett ökande problem! Till dels ligger dessa förhållanden bakom det svenska PISA-raset.

stureerikssonshemsida.n.nu

https://stureerikssonshemsida.n.nu/en-global-strategi-for-systemoptimering

c). ARBETSLÖSHETEN.
En stor del av de ekonomiska migranterna saknar arbete, även efter lång tids vistelse i Sverige, och bidrar därigenom till de höga arbetslöshetssiffrorna. Om inget radikalt görs kommer arbetslösheten att bli skadlig för landet.

www.stureerikssonshemsda.n.nu/sverigesinvandringspolitik-en-kritisk-granskning
 

d). BROTTSLIGHETEN.
Ett annat skrämmande exempel på politisk inkompetens i Sverige utgöres av de växande utanförskapsområdena – stundom benämnda no-go-zones.
Det utmärkande för dessa zoner, ett femtiotal till antalet, är att de tagits över av invandrargrupperingar, stundom beväpnade med skjutvapen, som inte vill låta sig integreras i Sverige.
Därmed växer nu fram områden I Sverige där laglöshet råder, polisen vågar inte gå in utan förstärkningar. 
Polisen är i stort maktlös - polisbilar, brandkårens fordon såväl som ambulanser utsätts för stenkastning och personalen vågar i många fall, helt förståeligt, inte utföra sina viktiga uppgifter.
Detta förhållande bryter dels mot Sveriges lagar, dels mot det sociala kontraktets innebörd. Det är ett katastrofalt misslyckande för integrationen och ett sorgligt belägg för de styrande politikernas inkompetens.

https://stureerikssonshemsida.n.nu/sveriges-invandringsproblem


EN UNDERSÖKNING FRÅN PEW RESEARCH CENTER.

“In Sweden's last census in which citizens were asked about their religious beliefs, in 1930, fifteen people said that they were Muslims. Since 1975, when Sweden started its transformation from a homogenous, Swedish country into a multicultural and multi-religious one, the number of Muslims has exploded. 

Now, approximately one million Muslims live here -- Sunni, Shia and Ahmadiyya from all the corners of the world -- and Mosques are built and planned all over the country.

No one, however, seems to have asked the crucial question upon which Sweden's future depends: Is Islam compatible with democracy?

The Swedish establishment has not grasped that Islam is more than a private religion, and therefore it dismisses all questions about Islam with the argument that Sweden has freedom of religion.

Two facts point to Islam not being compatible with democracy. 
First, there is no country in the world where Islam is dominant that can be considered a democracy with freedom of speech and equal justice under law. Some point to Malaysia and Indonesia -- two countries where flogging and other corporal punishments are meted out, for example, to women showing too much hair or skin, as well as to anyone who makes fun of, questions or criticizes Islam. Others point to Turkey as an example of an "Islamic democracy" -- a country which routinely imprisons journalists, political dissidents and random people thought to have "offended" President Erdogan, "Islam" or "the nation." “.

Second, Muslims in Europe vote collectively. In France, in 2012, 93% of Muslims voted for the current president, François Hollande. In Sweden, the Social Democrats reported that 75% of Swedish Muslims voted for them in the general election of 2006; and studies show that the "red-green" bloc gets 80-90% of the Muslim vote.

It is no secret that democracy can be used to abolish democracy - yet, this crucial issue is completely taboo in Sweden. Politicians, authorities and journalists all see Islam as just another religion. They seem to have no clue that Islam is also a political ideology, a justice system (sharia) and a specific culture that has rules for virtually everything in a person's life: how to dress; who your friends should be; which foot should go first when you enter the bathroom. Granted, not all Muslims follow all these rules, but that does not change the fact that Islam aspires to control every aspect of human life -- the very definition of a totalitarian ideology.

While the establishment closes its eyes to the problems that come with a rapidly growing Muslim population in Sweden, ordinary Swedes seem to be growing increasingly upset. Prime Minister Stefan Löfven, however, appears to be at a complete loss as to why this is. He recently told the British newspaper, Financial Times:

"But the more surreal thing is that all the numbers are going in the right direction, but the picture the public have is that the country is now going in the wrong direction. It's not only a question about if they are afraid of the refugee crisis; it's as if everything is going in the wrong direction."

This comment says a lot about how disconnected Prime Minister Löfven is from the reality that ordinary Swedes are facing. The mainstream media withhold information about most of the violence that goes on in, and around, the asylum houses in the country, and it is not very likely that Stefan Löfven reads the alternative media sites; he and others in power have, in unison, dubbed them "hate sites."

“He obviously has no idea about the anger and despair many Swedes are now feeling. It may have finally begun to dawn on them that Swedish Sweden will soon be lost forever, and in many areas replaced by a Middle Eastern state of affairs where different immigrant groups (mainly Muslims) make war on each other as well as on the Swedes.”

  

SHANNGRI-LA i SVERIGE – ETT ETIKENS  MÄSTERVERK?

Hur kommer det sig att så många människor lämnar sitt hemland, släkt, vänner och bekanta t.ex. i Somalia, passera ett flertal mottagarländer, och riskera sina liv genom att färdas över Medelhavet i bräckliga eller undermåliga farkoster - och dessutom betala smugglare stora summor för att kunna resa till Sverige.

Varför kommer då så många afrikaner till Sverige? Varför stannar de inte i något av alla de länder de måste passera för att nå Sverige.

Med ett minimum av psykologisk insikt torde var och en inse att om man erbjuder fattiga människor i Afrika ett liv med utomordentliga ekonomiska bidrag så kommer naturligtvis många afrikaner att välja den riskfyllda resan för att nå Nordens Shangri-la för att där få bo i herrgårdar, få generösa ekonomiska bidrag, fri utbildning, fri sjukvård, fria bostäder, fritt uppehälle, m.m.

De ansvariga svenska politikerna har därigenom en direkt skuld i många migranters död i Medelhavet.

Italiens premiärminister Matteo Renzi, har kritiserat Sverige för att genom höga invandrarbidrag och generösa förmåner locka fattiga människor ut på farliga resor över Medelhavet, föreslår en helt ny strategi för asylprövningar – utanför Europa, han säger också i sin kritik av Sverige:
”Sverige har inom EU gjort sig ökänt för att erbjuda illegala invandrare, även kallade ”papperslösa flyktingar”, uppehälle och specialförmåner – något som gör att Sverige ofta anklagas för att spä på invandringskatastrofen och massdöden i Medelhavet”.

 

ETT NYTT EUROPA 2016?

I ett sista försök att rädda EU lanseras följande förslag.

European Commission President Jean-Claude Juncker, State of the Union Address, 9 September 2015.

«A united refugee and asylum policy requires stronger joint efforts to secure our external borders. Fortunately, we have given up border controls between the Member States of the Schengen area, to guarantee free movement of people, a unique symbol of European integration. But the other side of the coin to free movement is that we must work together more closely to manage our external borders. This is what our citizens expect. The Commission said it back in May, and I said it during my election campaign: We need to strengthen Frontex significantly and develop it into a fully operational European border and coast guard system.»

“He will be my right-arm,” said European Commission President-elect Jean-Claude Juncker, refering to Frans Timmermans, as he unveiled his new team on Wednesday (10 September), promising a more effective European Union which can deliver results, and restore its lost credibility.

The Dutch Foreign Minister, a social democrat, will watch over the subsidiarity principle, whereby the EU should only intervene where it can act more effectively than national or local governments.

Under the new European Commission lineup, Timmermans will officially be First Vice-President in charge of Better Regulation, Inter-Institutional Relations, the Rule of Law and the Charter of Fundamental Rights.

Frans Timmermans: 'We can't handle millions of Africans coming to Europe'

Över hälften av alla flyktingar inom EU har ekonomiska motiv och därmed ingen rätt till asyl, enligt EU-kommisionens förste vice ordförande Frans Timmermans.

"Det handlar om 60 procent av alla flyktingar. Det är människor som man kan anta inte har en enda anledning att ansöka om flyktingstatus", sade Frans Timmermans.

Uppgifterna baseras på ännu ej publicerade siffror från EU:s gränsbyrå  Frontex.

De flesta migranterna kommer från nordafrikanska länder och bör avvisas, enligt Frans Timmermans, som är EU-kommissionens tyngste ledamot efter ordförande Jean-Claude Junker.

"För att hålla kvar stödet för flyktingmottagandet måste de människorna så snart som möjligt avvisas. Det skulle göra en enorm skillnad om detta skedde", sade han.

                                               *    *    *

Den stora frågan är om en dylik omvändelse under galgen är tillfyllest.

Enligt min mening är det för sent att komma med dylika förslag om man inte vill inse huvudproblemet – nämligen det alltmer tydliga vaktslåendet om EU:s diktat förenat med systematiska, nonchalanta negligeranden av vad den vanliga människan anser om massinvandringen och dess ekonomiska och sociala konsekvenser.

Krisen handlar naturligtvis om att de vanliga människorna anser att EU svikit det sociala kontraktet – vilket är djupt rotat i människors uppfattningar och värderingar, även om det inte är skrivet på papper och tryckt i enlighet med EU:s praxis för officiella skrivelser!

stureerikssonshemsida.n.nu/det-svenska-sociala-kontraktet

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)