EU Och Det Sociala Kontraktet

 

EU OCH DET SOCIALA KONTRAKTET.

                            Sture Eriksson
                               Juli 2016

 

Det råder en betydande obalans mellan nationers sociala kontrakt och EU: s olika former av kontrakt, t.ex. de juridiska och ekonomiska kontrakt vilka definierar de fyra friheterna – basen i den inre marknaden, bankunionen m.m.

https://stureerikssonshemsida.n.nu/det-svenska-sociala-kontraktet

Se även referenserna i slutet av artikeln. 

Den psykologiska följden av denna obalans innebär att medborgarna upplever att politikerna har svikit det sociala kontraktet och inte tagit vederbörlig hänsyn till kontraktets olika värderingar och komponenter.

Den ofrånkomliga konsekvensen blir naturligtvis krav på att ifrågasätta delar av EU:s funktioner eller kanske till och med krav på att vederbörande land skall lämna EU. Genom att EU i många länder ersatt det sociala kontraktet med mer eller mindre godtyckliga EU-diktat bör det inte förvåna om ett eller flera länder i framtiden kommer att lämna EU.

Exempelvis i England har följden av nämnda diskrepans blivit uppenbar - drygt halva befolkningen upplevde att politikerna hade svikit det sociala kontraktet och drygt halva befolkningen röstade fram Brexit.

I många andra länder inser nu allt fler medborgare att EU och dess politiker inte klarar av att garantera det sociala kontraktets grundläggande komponenter utan hellre värnar om sina EU-diktat och de egna maktpositionerna.

Det som kunde ha blivit en ansvarsfull balans mellan federationens förväntningar och det sociala kontraktets förväntningar är nu uppenbarligen på väg att haverera under maktfullkomlighetens tryck parad med en förvånansvärd, närmast global feltolkning av mångkulturalismens biologiska, psykologiska och sociala betingelser.

https://stureerikssonshemsida.n.nu/mangkulturalismens-sammanbrott

Den probleminsikt och den analys som borde stå i förgrunden i EU-debatten innebär det kognitiva och etiska kraven att verkligen analysera och inse att det sociala kontraktet ytterst vilar på en rad subtila aspekter som härrör ur vår mänskliga natur i samverkan med andra under vår existens som samhällsvarelser i ett givet samhälle.

DE FÖRÄNDRINGAR I EU-TÄNKANDET SOM KRÄVS ÄR FÖLJANDE.
Det är angeläget att analysera och definiera de förändringar som det sociala kontraktet implicerar för EU-debatten. Detta innebär bl.a. att följande förhållanden måste ges tydliga innebörder.

 1. EN SÄKER YTTRE GRÄNS. Den yttre gränsen måste förändras så att den verkligen blir en effektiv yttre gräns, eventuellt med militär hjälp, och inte en väloljad svängdörr. Den okontrollerade massinvandringen hösten 2015 utgjorde ett grovt svek både mot det svenska sociala kontraktet och suveränitetsprincipen. Migrationsverket har också medgett att under den stora flyktingströmmen till Sverige förra året saknade man resurser att göra individuella och rättssäkra åldersbestämningar!

 1. EU måste lösa dylika problem för att klargöra att federationens målsättning i viktiga avseenden skall underordnas befolkningens sociala kontrakt.

 1. En viktig fråga i flera länder avser massinvandringen till följd av att man inte tillämpat FN:s viktiga distinktion rörande flyktingar vs ekonomiska migranter. I detta sammanhang bör EU verka för ett generöst mottagande av krigsflyktingar men avvisa eller reducera antalet ekonomiska migranter!

 1. Med det Svenska sociala kontraktet förenliga kulturer, t.ex. de brödraländer vilkas flyktingar generöst togs emot i Sverige under världskriget utgör knappast något problem utan skapar i stället tillsammans med likartade nationers flyktingar viktiga tillskott i den svenska mångfalden och nationens utveckling.

 1. Avveckla successivt alla no-go-zones. Det är i första hand en uppgift för de styrande politikerna, migrationsverket, polisen och socialtjänsten, eventuellt förstärkta med militären att kraftfullt avveckla alla no-go-zones, ett femtiotal till antalet. Det är förunderligt hur en dylik ”cancersvulst” i ett modernt demokratiskt samhälle har kunnat tillåtas växa så ohämmat!
    De ansvariga politikerna måste ställas till svars för ett grovt inkompetent hanterande av denna viktiga fråga och därigenom så flagrant brutit mot det sociala kontraktet. Görs ingenting kommer antalet zoner att växa, den svenska befolkningen allt mer tvingas flytta eftersom brott och trakasserier i shariatänkandets anda sytematiskt ökar och underminerar säkerhet och trygghet.
    Vi ser redan nu varningsteckning på allvarliga etniska motsättningar, upplopp, skjutningar, stenkastning mot ambulanser. Dessa zoners traditioner, t.ex. hedersmord, könsstympningar, tvångsgiften år helt oförenliga med vår demokratis sociala kontrakt och bör därför kraftfullt motverkas. Många svenska politiker tycks naivt ha blundat för varningssignalerna och har i stället, märkligt nog, uppfattat dessa som positiva och önskvärda inslag i multikulturalismen. Det är glädjande att se att KD insett problematiken och har modet att tala i klartext om dessa problem. Sverige behöver fler sådana politiker! https://stureerikssonshemsida.n.nu/en-raserad-invandringspolitik

 1. Ett utomordentligt viktigt förhållande utgöres av hotbilden mot den svenska demokratin. Den Svenska Säkerhetspolisen, SÄPO, har slagit fast: Islamismen utgör det största hotet mot Sverige. 
  Detta förhållande har även bekräftats av PEW RESEARCH CENTRE som undersökt frågan huruvida islam är förenlig med demokratin. Se Appendix nedan.
  Se även den viktiga artikeln av Magnus Norell: Muslimska brödraskapet. Ledarsidorna.se

 1. Juridiken är ur fas med det sociala kontraktet. Ett av många exempel utgöres av den gruppvåldtäkt som utfördes mot en utvecklingsstörd 12-årig flicka. Brottet ledde till ett lågt straff och förövarna får stanna i Sverige. Uppenbarligen bör straffskalan ändras så att den dels innebär avsevärt strängare straff för dylika brott, dels skall dessa brott medföra utvisning ur landet.

 1. EN DEKLARATION OM DET SOCIALA KONTRAKTET. Syftet härmed är att konsolidera det svenska sociala kontraktet och tillåta den etniska mångfald som är förenlig med kontraktets grundläggande värderingar. De etniska grupperingar som skriver under på att de skall verka i det svenska sociala kontraktets anda och under en längre prövoperiod verkligen visat att de följer kontraktets anda skall välkomnas som svenska medborgare. Om vissa etniska grupperingar inte kan skriva under på att de kommer att verka i det svenska sociala kontraktets anda eller i realiteten verkar däremot med grava överträdelser bör de utvisas ur landet.

REFERENSER.
Begreppet det sociala kontraktet lanserades år 1762 av den franske filosofen Jean-Jacques Rousseau i boken Du contrat social. Däri behandlades de grundläggande principerna för relationen mellan staten och medborgarna.

Se även den viktiga boken Arbetsfördelningen i samhället av Emile Durkheim: The Division of Labour in Society. 1893.

Det sociala kontraktet överföres och konsolideras under individernas utbildning: se Rousseaus bok, Emile, eller om uppfostran, 1762.

 Den svenska utbildningspolitikens olika aspekter har ingående behandlats i boken Sture Eriksson, SYSTEMFELEN I SKOLAN, 2002,

LIKHETSDOKTRINEN

Likhetsdoktrinen, som i decennier präglat den svenska skolan och till betydande del skapat skolans kris, har förtjänstfullt granskats av professor Kjell-Åke Forsgren i artikeln Likhetsdoktrinen är orsaken till skolans kris. (Svd,  Brännpunkt / Skolan 4 jan, 2014.).
Se även hans hemsida:
http://www.kjell-ake-forsgrens-hemsida.com/ 

SKOLFRÅGORNA HAR VIDARE BEHANDLATS I MIN SAMMANSTÄLLNING: SKOLPOLITIKENS PUSSELBITAR.

Tack vare ett framsynt samarbete mellan .SE och Tele2 har skapats möjligheter att i SE:s Internetmuseum för framtiden dokumentera utvecklingen inom olika områden. Bl.a. har viktig internationell forskning hedrats med en plats i museet. Denna hemsida rymmer en lång rad av vetenskapliga studier som till avsevärd del hitintills negligerats i den svenska skoldebatten.  

Sidan kan nås via Google, skriv in: 

http:// home.swipnet.se/StureEriksson/artikel01.htm

AKTUELLA ARTIKLAR SOM HAR PRESENTERATS PÅ MIN HEMSIDA:

stureerikssonshemsida.n.nu

https://stureerikssonshemsida.n.nu/skola-politik-och-inkompetens

https://stureerikssonshemsida.n.nu/svenska-skolans-dag

https://stureerikssonshemsida.n.nu/en-global-strategi-for-systemoptimering

https://stureerikssonshemsida.n.nu/en-raserad-invandringspolitik

 

SLUTORD.

Jag finner det märkligt att våra regeringspolitiker inte har behandlat frågan om innebörden av det sociala kontraktet i relation till forskningens resultat och till de kritiska problemen både i Sverige och i EU.

Den nuvarande regeringen (S och MP) tycks därigenom ha missat de viktigaste skolpolitiska frågorna, det långvariga PISA-raset, vissa invandrargruppers alarmerande skolprestationer, endast drygt 30% klarar svenska för invandrare (SFI), skrämmande överrepresentation i arbetslöshet och brottslighet.

Därmed blir dessa politikers roll enbart den förvirrade åskådarens!  

APPENDIX.
EN UNDERSÖKNING FRÅN PEW RESEARCH CENTER.

“In Sweden's last census in which citizens were asked about their religious beliefs, in 1930, fifteen people said that they were Muslims. Since 1975, when Sweden started its transformation from a homogenous, Swedish country into a multicultural and multi-religious one, the number of Muslims has exploded. 

Now, approximately one million Muslims live here -- Sunni, Shia and Ahmadiyya from all the corners of the world -- and Mosques are built and planned all over the country.

No one, however, seems to have asked the crucial question upon which Sweden's future depends: Is Islam compatible with democracy?

The Swedish establishment has not grasped that Islam is more than a private religion, and therefore it dismisses all questions about Islam with the argument that Sweden has freedom of religion.

Two facts point to Islam not being compatible with democracy. 
First, there is no country in the world where Islam is dominant that can be considered a democracy with freedom of speech and equal justice under law. Some point to Malaysia and Indonesia -- two countries where flogging and other corporal punishments are meted out, for example, to women showing too much hair or skin, as well as to anyone who makes fun of, questions or criticizes Islam. Others point to 
Turkey as an example of an "Islamic democracy" -- a country which routinely imprisons journalists, political dissidents and random people thought to have "offended" President Erdogan, "Islam" or "the nation." “.

Second, Muslims in Europe vote collectively. In France, in 2012, 93% of Muslims voted for the current president, François Hollande. In Sweden, the Social Democrats reported that 75% of Swedish Muslims voted for them in the general election of 2006; and studies show that the "red-green" bloc gets 80-90% of the Muslim vote.

It is no secret that democracy can be used to abolish democracy - yet, this crucial issue is completely taboo in Sweden. Politicians, authorities and journalists all see Islam as just another religion. They seem to have no clue that Islam is also a political ideology, a justice system (sharia) and a specific culture that has rules for virtually everything in a person's life: how to dress; who your friends should be; which foot should go first when you enter the bathroom. Granted, not all Muslims follow all these rules, but that does not change the fact that Islam aspires to control every aspect of human life -- the very definition of a totalitarian ideology.

While the establishment closes its eyes to the problems that come with a rapidly growing Muslim population in Sweden, ordinary Swedes seem to be growing increasingly upset. Prime Minister Stefan Löfven, however, appears to be at a complete loss as to why this is. He recently told the British newspaper, Financial Times:

"But the more surreal thing is that all the numbers are going in the right direction, but the picture the public have is that the country is now going in the wrong direction. It's not only a question about if they are afraid of the refugee crisis; it's as if everything is going in the wrong direction."

This comment says a lot about how disconnected Prime Minister Löfven is from the reality that ordinary Swedes are facing. The mainstream media withhold information about most of the violence that goes on in, and around, the asylum houses in the country, and it is not very likely that Stefan Löfven reads the alternative media sites; he and others in power have, in unison, dubbed them "hate sites."

“He obviously has no idea about the anger and despair many Swedes are now feeling. It may have finally begun to dawn on them that Swedish Sweden will soon be lost forever, and in many areas replaced by a Middle Eastern state of affairs where different immigrant groups (mainly Muslims) make war on each other as well as on the Swedes.”

  

                                                              *     *     *

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)