Demokrati Eller Islam

 

 https://stureerikssonshemsida.n.nu/demokrati-eller-islam

 

DEMOKRATI ELLER ISLAM?

Sture Eriksson

1 mars 2017

En viktig fråga i dagens politiska debatt avser islams långsiktiga roll i de europeiska samhällena. Eftersom flertalet EU-länder allt tydligare framfört åsikten att islam är oförenlig med ländernas konstitutioner uppstår några viktiga frågor för medborgare och politiker att ta ställning till. Se hemsidan nedan:

 https://stureerikssonshemsida.n.nu/islam-och-europas-framtid

 Sent omsider, efter terroristattacken på Drottningggatan mot  Sverige, har nu lanserats Sveriges planer för att säkra den svenska nationens säkerhet, bl.a. genom MSB: MSB- myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

MSB om studien Muslimska brödraskapet i Sverige.

Muslimska brödraskapet (arabiska: الإخوان المسلمون, al-ikhwan al-muslimun) är en religiös och politisk organisation som bildades i Egypten 1928 och vars mål var att skapa en islamisk välfärdsstat grundad på Koranen och haditherna. Muslimska brödraskapets motto är:

Allah är vårt mål; Profeten är vår ledare; Koranen är vår lag; jihad är vår väg; och döden för Allahs ära är vår högsta strävan.

En domstol i Kairo förklarade 2013 Muslimska brödraskapet olagligt och förbjöds.

Ryssland, Syrien, Egypten, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten betecknar officiellt Muslimska brödraskapet som en terroristorganisation.

 SHARIALAGARNA.

VÄSTERLANDETS DEMOKRATIER KONTRA ISLAMISKA KONFERENSORGANISATIONEN.
På många punkter är FN-deklarationen och de europeiska sociala kontrakten oförenliga med Kairodeklarationen om de mänskliga rättigheterna i Islam. 

Denna deklaration antogs 1990 av 57 medlemsstater i OIC Islamiska konferensorganisationen i KAIRO. Den förmedlar en muslimsk syn på mänskliga rättigheter och slår därvid fast sharia som deras styrande grund. Den presumtiva oförenligheten kan belysas genom att jämföra demokratins värderingar med de värderingar som ligger i sharialagarna.

ISLAMS VÄRDERINGAR: NÅGRA EXEMPEL PÅ SHARIALAGAR:

 1. Att avfalla från islam (apostasi) bestraffas med döden. Kvinnor och barn kan ibland undantas.
 2. Alkoholdrickande bestraffas med prygel.
 3. Utomäktenskapliga sexuella förbindelser bestraffas med prygel eller döden genom stening.
 4. Äktenskap: mannen har rätt att ta ut ovillkorlig skilsmässa, men kvinnan har bara villkorlig skilsmässorätt.
 5. En man kan ta fyra hustrur, även kvinnor från andra religioner. En kvinna kan dock bara gifta sig med en man och endast om han är muslim.
 6. Vårdnaden av barn vid skilsmässa går alltid till mannen.
 7. Mord och dråp bestraffas genom vedergällning av den dödades släktingar. Även böter kan godtas och i såfall är en kvinnas liv värt hälften av en mans och en kristens liv är värt en tiondel av en muslims. Ateisters och hedningars liv har överhuvudtaget inget värde.
 8. Våldtäkt i sharia – ofta straffas kvinnan med fängelse - men inte mannen.
 9. Arvsrätten innebär att kvinnan ärver hälften mot mannen.
 10. Inför domstol är kvinnans vittnesmål värt hälften mot mannens.
 11. Grövre stöld bestraffas med amputering, oftast av händer.
 12. Ränta, ocker, spel och vadslagning är förbjudet.
   

SAKLÄGET 2017. Läget år 2017 beträffande relationen mellan islam och västerlandets demokratier känneteckns i stort av två alternativ.

Bortsett från den grupp människor som tydligen saknar intresse för frågan finns det en grupp av debattörer som menar att det inte föreligger entydiga belägg för att islam håller på att ta över västerlandet. Se t.ex. Doug Saunders bok Myten om den muslimska flodvågen. Åsa Linderborg har framfört samma tanke och bl.a. underkänt de argument som bottnar i födelsetalens effekter i olika invandrargrupper.

En annan ståndpunkt, enligt mångas mening betydligt bättre underbyggd, innebär något helt annat, nämligen uppfattningen att islam håller på att ta över västerlandet, naturligtvis inte med vapenmakt, utan med en intellektuellt överlägsen strategi som till viss del är obekant i Europa, men framför allt i Sverige, d.v.s. den strategi som presenterats i det Muslimska brödraskapets PROJEKTET som baserar sin framgång på Europas okritiska öppna hjärtanpolitik - en politik som aningslöst vänder andra sidan till, aningslöst är på väg att överlåta vårt land till islam, och därigenom låta islam ersätta vår kristna demokrati och dess omistliga värden.

 https://stureerikssonshemsida.n.nu/islam-och-europas-framtid

 

NÅGRA EXEMPEL PÅ VIKTIG MEN FÖRSUMMAD KUNSKAP I SVENSK DEBATT.

1. Den som vill veta hur islam fungerar i verkligheten bör ta del av Mona Walters viktiga föreläsning och förstahandsinformation samt begrunda varför hon slår fast att islam inte är en fredens religion. ”Islam är ren ondska!” säger Mona Walter. Hon lever sedan en tid tillbaka med skyddade personuppgifter efter flera dödshot från islamister. De enda tidningar som intervjuat Mona innan Nya Tider är Göteborgs-Posten och Kristna Dagen. Här är adressen till Mona Walters föreläsning:
https://www.youtube.com/watch?v=8o9HPOZTGL8

Mona Walter menar att det för alla medborgare i vårt land är av vikt att genomskåda dubbelspelet inom islam och inse att islam är en våldets och hatets religion, i stark kontrast till kristendomens godhetstanke.
Den svenska multikultimaffian torde knappast vara intresserad av att ta till sig detta slag av obekväma sanningar – att blunda är tydligen vår tids populära intellektuella nöje.
hennes betonande av dubbelheten i islam och hur den vilselett många att tro att kontakter med imamer skulle kunna bringa ljus över frågan ofta leder till att islams hatiska sida nedvärderas eller döljs och godheten överbetonas. Dubbelheten leder därigenom till att öka vilsenheten hos folk i allmänhet.

2. MAKTÖVERTAGANDET I LIBANON. Vill du veta vad som verkligen hände i Libanon när muslimerna blev i majoritet och tog över makten? En verklighet som regeringspartierna och svenska media under flera år skickligt har lyckats dölja?

Läs då: Brigitte Gabriel. Because They Hate: A Survivor of Islamic Terror Warns AmericaPaperback – January 8, 2008.

Det ekonomiska läget före 1975 var gott i Libanon. Landet blomstrade. Den högre utbildningen lockade många studenter från hela arabvärlden. Majoriteten av medborgarna var kristna. De levde i fred med sina muslimska grannar, de muslimska minoriteterna shia och sunni.

Den övergripande tanken om mångkulturalism och religionsfrihet genomsyrade samhället.

Men de kristna medborgarna underskattade hotet från islam. Man förstod inte att det existerade ett urgammalt hat sedan 1400 år tillbaka i tiden mot kristna, judar och icke-muslimer.
Man förstod inte att detta hat finns inbyggt i muslimernas religion. De kristna trodde att hatet skulle försvinna bara man respekterade varandra och att var och en skötte sitt. De kristna betraktade muslimerna som sina affärsbekanta, kolleger och vänner. Vad de kristna inte förstod var att muslimerna betraktade de kristna som sina arvfiender, de var ju de otrogna.

Muslimerna förökade sig snabbt, dels genom invandringen, dels genom att varje man kunde ha upp till fyra hustrur. När muslimerna efter några decennier blivit en majoritet kunde ”PROJEKTET” inledas.

Därmed förändrades allt.

Libanon hade infört passkontroller – en förmodad harmlös lagstiftning. Nackdelen var, för de kristna, att religionstillhörigheten fanns angiven i passet. Vederbörande bilist stannade vid passkontrollen, ombads stiga ut ur bilen för passkontroll – och tog fram passet. 

Om det framgick av passet att personen var en kristen medborgare så inträffade ofta en oväntad avslutning – passinnehavaren avrättades med ett pistolskott!

Ett flertal dylika händelser inledde år 1975 ett blodigt inbördeskrig i Libanon. Kriget varade till 1990.

Resultatet: år 1926, när staten Libanon officiellt etablerades, utgjorde de kristna cirka 84 procent av befolkningen – idag är de kristna drygt 30 procent medan muslimerna utgör 60 procent av befolkningen. (Wikipedia).

 3. DET MUSLIMSKA BRÖDRASKAPETS VERKSAMHET I SVERIGE.

Det Islamiska förbundet i Sverige, vilket utgör en del av The Federation of Islamic Organisations in Europe, har ansetts av det Muslimska brödraskapet vara deras representant i Sverige.

Nalin Pekgul skrev i en klargörande artikel i DN Debatt att Islamiska förbundet är en ”islamistisk organisation med starka kopplingar till Muslimska brödraskapet i Egypten” som ”strävar efter att införa sharialagar”.

 ”Deras mål är att muslimer i Sverige ska leva i ett parallellt samhälle med egna skolor, egna vårdcentraler, egen äktenskapslagstiftning, egen
arvsrätt och en total underordning av kvinnan”.

Se även artikeln av Magnus Norell: Muslimska brödraskapet. Ledarsidorna.se

 

 4. DET MUSLIMSKA BRÖDRASKAPETS VERKSAMHET I USA.

I november 2001 fann myndigheterna i Schweiz ett dokument betitlat ”PROJEKTET”. Däri skissades, av Det Muslimska Brödraskapet, en hundraårig plan för den radikala islamismen att infilterera och dominera västerlandet och etablera en islamisk världsstyrelse”.

DEN NYA STRATEGIN: ”PROJEKTET”.
I detta projekt presenteras en detaljerad plan, tidigare hemlig, för hur islam skall ta över västerlandet och bli världens ledare. Numera är både målsättningen och detaljplanen via Internet kända – men märkligt försummade i den svenska debatten.

The Muslim Brotherhood ”PROJECT” for North America.

Projektet innehåller ett flertal punkter, här nedan visas några av de mest framträdande: För ytterligare data och en diskussion se Brigitte Gabriel. They Must Be Stopped. St. Martin´s Griffith, New York, 2008. Se i synnerhet Sid. 75 ff. 

 1. Utveckla en övergripande hundraårsplan för att sprida islamistisk ideologi över hela världen
 2. Användning av vilseledning för att dölja de avsedda målen för den islamiska aktiviteten.
 3. Undvik sociala konflikter med västerlänningar.
 4. Insamla tillräckliga ekonomiska medel för att ständigt kunna stödja jihad runt om i världen.
 5. Utveckla en konstant kampanj för att skapa muslimers hat mot judar och förkasta varje diskussion eller samarbete med dem
 6. Involvera ideologiskt engagerade muslimer i demokratiskt valda institutioner på alla nivåer i västerlandet, inkluderande regeringar, privata organisationer och fackföreningar.
 7. Bilda allianser med västerländska ”progressiva” organisationer som delar liknade mål.

Brigitte Gabriel. Because They Hate: A Survivor of Islamic Terror Warns AmericaPaperback – January 8, 2008.

Ta även del av den viktiga föreläsningen av Brigitte Gabriel på YouTube:

Brigitte Gabriel har träffande beskrivit den situation som håller på att uppstå i vår del av världen under islams ständigt fortgående framväxt:

”Europa begår socialt självmord - med repet politisk korrekthet”.  

En rad hithörande inlägg finns på nedanstående adress:

https://stureerikssonshemsida.n.nu/stureerikssonshemsida-n-nu/innehall

 

 5. EN BEUNDRANSVÄRD KLARÖGDHET.

Anna Dahlbergs artikel i Expressen vittnar om en klarsyn som är beundransvärd och helt nödvändig i de västerländska samhällena om vi skall kunna närma oss sanningen och slå vakt om de demokratiska värdena. Okunnigheten bland många politiker om hithörande frågor är skrämmande stor och avspeglar de godas underkastelse under multikultimaffians aningslösa Shangri-La bild.

Multikultimaffian har uppenbarligen sett sina bästa dagar, nu kämpar den på barrikaderna och alla snällhetgrepp är tydligen tillåtna när medborgarna betraktar TV:  ”alla skall gråta framför TVn.”

Anna Dahlberg skriver: ”Västvärlden kan inte bli kvitt terrorismen genom att ändra sitt beteende - genom att sluta provocera fundamentalister eller sluta delta i fredsoperationer.

Det är en medberoendepsykologi som bara leder till nya reträtter.”

”När barn mördas i sina skolbänkar och tecknare avrättas vid sitt redaktionsbord är det inte i västvärldens syndaregister vi ska leta.

Vi ska se och fördöma det som ligger framför våra ögon”.

 

6. DEN SOM INTE INSER HISTORIENS LÄRDOM KOMMER ATT UPPREPA DESS MISSTAG!

Den Svenska Säkerhetspolisen, SÄPO, har slagit fast: Islamismen utgör det största hotet mot Sverige. 
Detta förhållande har även bekräftats av PEW RESEARCH CENTRE som undersökt frågan huruvida islam är förenlig med demokratin. Se Appendix längre ner på sidan.

I. DET OSMANSKA FOLKMORDET.

Under folkmordet i det Osmanska riket mördades omkring en miljon armenier och hundratusentals assyrier, syrianer, kaldéer och greker. Massmorden förövades på order från de styrande så kallade ungturkarna och utfördes genom tvångsdeportationer, avrättningar, massakrer och framkallad hungersnöd.

De flesta offren dödades under åren 1915-1916, men förföljelserna fortsatte fram till 1923.

Huvudmålet var att utrota de kristna armenierna, men folkmordet omfattade även de andra kristna minoritetsgrupperna i landet. Ett stort antal av klostren, symboler för den kristna tron, jämnades med marken,

Det Osmanska riket tömdes i stort sett på sin kristna befolkning. (Källa: Forum för levande historia) 

II. NAZISMENS FOLKMORD.

Det finns uppenbarlien goda skäl att minnas hur det var i Tyskland 1928, då nazisterna kom in i riksdagen. De erhöll endast 2,6 procent av rösterna. I nästa riksdagsval 1930 blev de dock riksdagens näst största parti. 1932 fick de 37 procent av rösterna och blev därigenom största parti. Vid det nyval som följde samma år tappade nazisterna visserligen många mandat. Men, med stöd från de konservativa utsågs Hitler 1933 till rikskansler. Redan på sommaren samma år hade nazifieringen inletts och alla andra politiska partier förbjudits. Judarna förföljdes. Diskriminerande lagstiftning infördes i syfte att fördriva judarna från arbetslivet inom juridik, på universiteten och inom medicinen. Detta kombinerades med våldsdåd och angrepp på judar och deras egendom. Redan 1935 kom Nurnberglagarna, varigenom judarna bland annat förlorade sina medborgerliga rättigheter. Under novemberprogomerna 1938 förstördes över 1000 synagogor och 7 500 judiska affärer. 30 000 judar arresterades och hundratals judar dödades. Oppositionen var för att uttrycka saken försiktigt svag. Det blev tyst från dem som såg vad som höll på att hända. Det blev tyst av rädsla, av feghet och av likgiltighet. I Tyskland, men också i det neutrala Sverige.
Inte ens medierna i Sverige vågade ta sitt ansvar, med undantag för Torgny Segerstedt, huvudredaktören för  Göteborgs Handels – och Sjöfartstidning" (se Anne Rambergs blogg).

Sent omsider kunde Västerlandet, USA och Sovjetunionen i samverkan besegra den ondskans ideologi som växte fram bland den lilla grupp av människor som var nazismens banérförare och och vars effektiva propagandamaskineri snart lyckades förvandla en hel nation till att bli nazismens lydiga redskap och påbörja det andra världskriget.

Så enkelt kunde ett land förstöras!

https://stureerikssonshemsida.n.nu/kritiska-tankar

III. ISLAMS FRAMVÄXANDE FOLKMORD.

Europaparlamentariker Lars Adaktusson (KD) skriver i en viktig inlaga: Sveriges och Europas politiska beslutsfattare måste nu ta till sig fakta och omgående erkänna att Islamiska staten utsätter kristna minoriteter i Irak och Syrien för folkmord. (Svenska Dagbladet, 29 november, 2015). En del av detta folkmord riktas mot den Koptiska Kyrkans kristna medlemmar.    

 

DEN SVENSKA ANINGSLÖSHETEN.
Jimmie Åkessson har i ett klarläggande tal (You tube: Ett tal till alla världens muslimer) påvisat riskerna med islam och dess djupa,  ofrånkomliga oförenlighet med demokratins grundläggande värderingar.
  Som väntat har PK-media  haft svårt att ta till sig de sanningar som Åkesson presenterar. Därmed måste en okritisk PK-mediakår fortsätta sin aningslösa jeremiad, förneka SÄPOS bedömningar och även på ett intellektuellt ansvarslöst sätt blunda för den verklighet och de farhågor som Brigitte Gabriels beskriver.

Ibland är fegheten monumental!

Brigitte Gabriel: Because they hate.  St Martin's Griffin, New York, 2006.

Brigitte Gabriel: They must be stopped.  St Martin's Griffin, New York, 2009.

                                                                       

APPENDIX. PEW RESEARCH CENTER.

SLUTSATSEN FRÅN EN UNDERSÖKNING AV PEW RESEARCH CENTER:

It may have finally begun to dawn on them that Swedish Sweden will soon be lost forever, and in many areas replaced by a Middle Eastern state of affairs where different immigrant groups (mainly Muslims) make war on each other as well as on the Swedes.

UNDERSÖKNINGEN FRÅN PEW RESEARCH CENTER.

“InSweden's last census in which citizens were asked about their religious beliefs, in 1930, fifteen people said that they were Muslims. Since 1975, when Sweden started its transformation from a homogenous, Swedish country into a multicultural and multi-religious one, the number of Muslims has exploded. 
Now, approximately one million Muslims live here -- Sunni, Shia and Ahmadiyya from all the corners of the world -- and Mosques are built and planned all over the country.
No one, however, seems to have asked the crucial question upon which Sweden's future depends: Is Islam compatible with democracy?
The Swedish establishment has not grasped that Islam is more than a private religion, and therefore it dismisses all questions about Islam with the argument that Sweden has freedom of religion.

Two facts point to Islam not being compatible with democracy. 
First, there is no country in the world where Islam is dominant that can be considered a democracy with freedom of speech and equal justice under law. Some point to Malaysia and Indonesia - two countries where flogging and other corporal punishments are meted out, for example, to women showing too much hair or skin, as well as to anyone who makes fun of, questions or criticizes Islam. Others point to 
Turkey as an example of an "Islamic democracy" -- a country which routinely imprisons journalists, political dissidents and random people thought to have "offended" President Erdogan, "Islam" or "the nation." “.

Second, Muslims in Europe vote collectively. In France, in 2012, 93% of Muslims voted for the current president, François Hollande. In Sweden, the Social Democrats reported that 75% of Swedish Muslims voted for them in the general election of 2006; and studies show that the "red-green" bloc gets 80-90% of the Muslim vote. 

It is no secret that democracy can be used to abolish democracy - yet, this crucial issue is completely taboo in Sweden. Politicians, authorities and journalists all see Islam as just another religion. They seem to have no clue that Islam is also a political ideology, a justice system (sharia) and a specific culture that has rules for virtually everything in a person's life: how to dress; who your friends should be; which foot should go first when you enter the bathroom. Granted, not all Muslims follow all these rules, but that does not change the fact that Islam aspires to control every aspect of human life -- the very definition of a totalitarian ideology.

While the establishment closes its eyes to the problems that come with a rapidly growing Muslim population in Sweden, ordinary Swedes seem to be growing increasingly upset. Prime Minister Stefan Löfven, however, appears to be at a complete loss as to why this is. He recently told the British newspaper, Financial Times:

"But the more surreal thing is that all the numbers are going in the right direction, but the picture the public have is that the country is now going in the wrong direction. It's not only a question about if they are afraid of the refugee crisis; it's as if everything is going in the wrong direction."

This comment says a lot about how disconnected Prime Minister Löfven is from the reality that ordinary Swedes are facing. The mainstream media withhold information about most of the violence that goes on in, and around, the asylum houses in the country, and it is not very likely that Stefan Löfven reads the alternative media sites; he and others in power have, in unison, dubbed them "hate sites."

“He obviously has no idea about the anger and despair many Swedes are now feeling. It may have finally begun to dawn on them that Swedish Sweden will soon be lost forever, and in many areas replaced by a Middle Eastern state of affairs where different immigrant groups (mainly Muslims) make war on each other as well as on the Swedes.

Sammanställning av EU-ländernas attityder gentemot islam. 
https://stureerikssonshemsida.n.nu/islam-och-europas-framtid

https://stureerikssonshemsida.n.nu/stureerikssonshemsida-n-nu/innehall

 

DEN SVENSKA REGERINGENS DUBBELSPEL.

Miljöpariet och Vänstern har varit islamismens förespråkare under lång tid. All kritik har förnekats eller helt förtigits men oftast avfärdats som islamofobi.

SOCIALDEMOKRATERNAS KÄRLEK TILL MUSLIMSKA BRÖDRASKAPER ÄR EMELLERTID INTE ÖVER. DETTA FÖRHÅLLANDE FRAMGÅR TYDLIGT AV EN FÖREDRAGNINGSLISTA  INFÖR SOCIALDEMOKRATERNAS PARTIKONGRESS, återgiven av Johan Westerholm, f.d.underrättelseofficer, LEDARSIDORNA. 2017-02-06. Se nedan: den inledande delen av föredragningslistan!

"Föredragningsglistan inför Socialdemokraternas partikongress har nu lagts fast. En föredragningslista som säger den insatte mer än tusen ord. Bakom denna formalia döljer sig i skuggorna en hel del ledtrådar till vad partistyrelsens riktlinjer, som blir publika den 27 februari, kommer att innehålla på en kongress som kommer präglas av partipiska. Kongressen, som hålls i Göteborg den 8-12 april, är den första sedan kongressen 2005 då socialdemokraterna samtidigt sitter i regeringsställning och kommer därmed präglas av låg takhöjd och att vara en dikterad tillställning.

Av föredragningslistan framgår att Socialdemokraterna inte har för avsikt att göra upp med den relativism och postmodernism som försatt Sverige i en allvarlig situation. Inte heller vare sig kapar Socialdemokraterna banden till Muslimska Brödraskapet eller gör upp med den historien. En historia som kom att nå sin kulmen på Bommersvik genom Bommersviksakademin åren 2011-2013. Denna kurs av framtida ledare i Socialdemokratin är i allra högsta grad kopplade till såväl Muslimska Brödraskapet som de är närvarande i dels utformningen av den migrationspolitik som gällde fram till i november 2015, dels i allra högsta grad närvarande i den politiska ledningen på Utrikesdepartementet........"

STUDERA NOGSAMT WESTERHOLMS INITIERADE AVSLÖJANDE PÅ LEDARSIDORNA!

 

EN FRÅGA INFÖR VALET 2018.

FLERA LÄNDER SER MED FÖRVÅNING HUR SVERIGES REGERING MEDVETET STRUNTAR I BEFOLKNINGENS UPPFATTNINGAR OCH FÖRBEREDER LANDET FÖR ÖVERGÅNGEN TILL MER ELLER MINDRE UTPRÄGLADE ISLAMDIKTERADE INSLAG.

AV FAKTASAMMANSTÄLLNINGEN I NEDAN ANGIVNA HEMSIDA FRAMGÅR ATT DE FLESTA DEMOKRATIER I EUROPA BETRAKTAR ISLAM SOM OFÖRENLIG MED DEMOKRATIN OCH DESS OMISTLIGA VÄRDERINGAR. 

 https://stureerikssonshemsida.n.nu/islam-och-europas-framtid

 

FÖRBEREDELSEN AV DET HISTORISKA SVEKET  MOT SVENSKARNA: 

OM INTE DESSA FÖRHÅLLANDEN KLARGÖRES AV REGERINGEN RISKERAR SVERIGE, NATURLIGTVIS I MYCKET FÖRSIKTIG TAKT, ATT TÄCKAS AV MOSKÉER, DE HÖGLJUDDA BÖNEUTROPEN (fem per dag) ERSÄTTA KYRKKLOCKORNAS KLANGER, SHARIALAGARNA FÖRSIKTIGT SMYGAS IN I VÅRT SAMHÄLLE.

DETTA FRAMTIDSSCENARIO ÄR UPPENBARLIGEN REGERINGENS ÖNSKEDRÖM - STATISTIKEN VISAR KLART - BÅDE I SVERIGE OCH NORGE - ATT  FRÄMST  ISLAMISTER  I STORA MÄNGDER AVSER ATT RÖSTA PÅ SOCIALDEMOKRATERNA.
 
FÖR ATT KUNNA BIBEHÅLLA MAKTEN ÄR DEN SVENSKA  REGERINGEN TYDLIGEN BEREDD ATT BLUNDA FÖR VERKLIGHETEN, ÖPPNA SVERIGE FÖR DEN ODEMOKRATISKA RELIGIONEN ISLAM OCH DÄRMED I GRUNDEN SVIKA DET SVENSKA FOLKETS GRUNDLÄGGANDE DEMOKRATISKA VÄRDERINGAR.

OM INTE DETTA SCENARIO  SNARAST KLARLÄGGES KOMMER SVENSKA FOLKET, MED RÄTTA, ATT FRÅGA SIG HUR EN SVENSK SOCIALDEMOKRATISK REGERING SÅ OKRITISKT KUNNAT SVÄLJA EN ODEMOKRATISK IDEOLOGI OCH SÅ OKRITISKT I TYSTHET FÖRRÅDA SINA VÄLJARE - DE VÄLJARE SOM UNDER  LÅNG TID
TILLSAMMANS MED KUNNIGA OCH HEDERLIGA POLITIKER BYGGT UPP SVERIGE OCH DESS VÄLFÄRD
MEN NU HAR VI EN REGERING SOM FÖR EN ANINGSLÖS ÖPPNA-HJÄRTAN POLITIK OCH  SOM
SPRIDER  HALVLÖGNER ELLER HELLÖGNER, I STIL MED:
VÅLDTÄKTERNA GÅR NER! NER! NER!

SANNINGEN ÄR TYDLIGEN INTE LÄNGRE EN VÄLSEDD GÄST I VÅRT LAND - LÖGNEN EN PRAKTISK RÖSTVINNARE!

HISTORIENS DOM KOMMER ATT BLI HÅRD! 

                                                   

  

 

 

  

 

 

       

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)