IMVANDRINGSDEBATTEN/Så förstöres ett land

DEN POLITISKA NARCISSISMEN     POLITISK INKOMPETENS   POLITIKERS OKUNNIGHET 

                       SÅ FÖRSTÖRES ETT LAND

           En betraktelse över den politiska narcissismen.                                                 
                                   Sture Eriksson.
     
                       

En viktig aspekt av den politiska debatten har att göra med relationen mellan de styrande och de styrda, inte minst den psykologiska mekanism som den politiska narcissismen utgör.

 
I.  HITLERTIDENS NARCISSISM

Den brittiske premiärministern skrider sakta nedför flygplanets trappstege. Med en triumfatorisk gest lyfter han det vita pappersarket och utbrister högtidligt:                                 

                                      PEACE IN OUR TIME.

Så gestaltas år 1938 det internationella förtroendet, den politiska narcissismen mellan politiker och länder.

Kort tid därefter faller de tjutande Stuka-bomberna ner över ett chockerat Polen – moderna tyska stridsvagnar massakrerar ett modets kavalleri i ett oförberett land som snart skall dränkas i blod under den nazistiska ideologins obetvingliga kraft.

MEN HUR KUNDE NAZISMEN VÄXA FRAM?

Efter första världskrigets slut var Tyskland ett förnedrat land - nazismen lyste i det stora hela med sin frånvaro – människorna ville ha fred – inte krig.

Men en liten grupp av medborgare ville något helt annat.

 Rörelsen uppstod i huvudsak i den politiska narcissismens instängdhet där Mein Kampf växte fram.

1. Som all annan narcissism innehåller den politiska narcissismen som grundelement självbespeglingen – en orealistisk, överdriven, närmast megalomanisk bild av det egna jaget och dess betydelse.

2. Ur denna bild växer sedan målet fram: det tusenåriga riket, världshuvudstaden Germania, herrefolket, den ariska rasens överlägsenhet.

a) Hermann Göring, Hitlers andreman, uttalade ett av rörelsens syften: ”Vi avser inte bara att avvärja den kommunistiska faran, utan jag ska säga rent ut: Vi lovar att övervinna faran för kommunismen och helt och hållet utrota kommunismen!”
b) 
Den 20 januari 1942 sammankallade SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich ett antal ledare för olika tyska myndigheter till en konferens i Wannsee, strax utanför Berlin. Syftet med mötet var att dra upp riktlinjer och samordna hanterandet av Europas judiska befolkning.

Syndabocken – judendomen - var nu utpekad och så var riktningen mot gaskamrarna.

Så har en ny Messias sett dagens ljus och denne skall, med användning av en hypereffektiv implementeringsstrategi i händerna på en hängiven elit, - SA, SS, Gestapo, Goebbels, fyllda av Nietzsches Der Wille zur Macht, angiveriet, otryggheten, välanpassade massmedia, främst radio, välregisserade filmer, Riefenstahls Viljans triumf, genomföra maktövertagandet – Die Machtübernehmung – i grunden förändra nationen och sedan hela världen.

Resultatet: många judar skulle förgöras i den hatfyllda ideologins namn – många fler människor i dess följdverkningar – det andra världskriget.

 II. DEN SVENSKA POLITISKA NARCISSISMEN.

Den svenske statsministern skrider sakta fram mot talarstolen. Med en triumfatorisk gest lyfter han pappersarket och utbrister högtidligen:                                                    

                       ÖPPNA EDRA HJÄRTAN.

Så gestaltas år 2014 den politiska narcissismen, förtroendet mellan politiker och medborgare i vårt land. I en demokrati är det naturligtvis viktigt att det pågår en fri debatt av frågor som medborgarna uppfattar som viktiga. Men vår tid har sett något helt nytt växa fram.

1. FÖREBUDET. När Reinfeldt som nybliven segrare i valet 2010 stolt förkunnade valsegern fick han i TV frågan hur han skulle hantera Sverigedemokraterna. Hans svar var: jag kommer inte att ta i dem med tång.
2. DE NYA VÄRLDSMÄSTARNA. Så framträder politikens nya målsättning: Sverige skall bli världsmästare i invandringsfrågor – mångkulturalismen skall genomsyra politiken. En ny Messias har sett dagens ljus och denne skall, tillsammans med en högtstående elit, välanpassade massmedia, främst TV och dagspressens journalistkår, förändra den svenska politiken. (Julia Caesar, 2010).
3. DET MESSIANSKA DIREKTIVET. Det nya svenska politiska direktivet - innebär att folket inte behöver få information om invandringens omfattning, kostnader och problem. Det räcker att folket får veta att det skall öppna sina hjärtan. En Messias behöver inga råd – han dikterar. En välanpassad  journalistkår – den nya tidens lydiga apostlar bidrar – med vissa lysande och för Sverige livsviktiga undantag – till att invandringens problem mörkläggs, snedvrids, eller tystas ner.

Följaktligen har de senaste årens objektiva nyhetsrapporteringar i de flesta media, inklusive SVT, ersatts av mörkläggning efter mörkläggning kompletterade med de politiskt ”önskade” sanningarna om invandringen (Arnstberg & Sandelin, 2013). Vill du ta del av de fakta som visar hur våra massmedia och demokratiskt valda politiker mörkat den obehagliga sanningen om invandringspolitiken och inlett förljugenhetens era – fört hela svenska folket bakom ljuset beträffande en havererad invandringspolitik och skapat en förljugen bild av invandringens problem och konsekvenser - läs då följande: 

Julia Caesar; VÄRLDSMÄSTARNA. NÄR SVERIGE BLEV MÅNGKULTURELLT. Nomen Förlag, 2010

Arnstberg, & Sandelin. INVANDRING OCH MÖRKLÄGGNING. En saklig rapport från en förryckt tid. Debattförlaget, 2013

Jan Tullberg, LÅSNINGEN – en analys av svensk invandringspolitik. Lykeion, 2014.

 4. NÄR NARCISSISMEN KRACKELERAR.
När sedan narcissismens glasbubbla, under verklighetens tyngd, krackelerar i riksdagsvalet, glider partiledaren diskret undan offentligheten och bort från de otacksamma svenskarnas dom. Men en genuin narcissist ger naturligtvis inte upp. Han embarkerar ett flygplan, flyger över norra Sverige och upptäcker där till sin glädje att landet knappast är bebott. Därmed kan de otacksamma svenskarna sättas på plats - eftersom de röstat så fel och inte öppnat sina hjärtan enligt det messianska direktivet. Som straff skall de få ännu fler invandrare att ta hand om!

Allianspartnern, centerpartiet, bistår med ett generöst bud i implementeringen av GODHETENS NARCISSISM. Budet innebär att 30 miljoner invandrare mycket väl får plats i Sverige inom de närmaste decennierna. Denna narcissism - en självbespeglande, närmast osannolik förnekelse av verkligheten och medborgarnas högst berättigade farhågor - emottages tacksamt i den messianska gemenskapen.

Det messianska budet höjer nu nivån och ligger på cirka 50 miljoner - om vi utgår från Tysklands invånartäthet.

En svårighet för alliansen blir emellertid att Miljöpartiet, i sina beräkningar kommit fram till att vi i Sverige inte behöver sätta några gränser för invandringen – den skall vara helt fri! Något hänsynstagande till den egna befolkningen är onödigt.

 III. DET HISTORISKA SVEKET.

Oberoende av om Sverige de närmaste decennierna bestämmer sig för att ta emot 30 miljoner invandrare, 50 miljoner eller någon annan kvantitet riskerar vi ett åsidosättande av eller, i värsta fall, ett utplånande av den svenska kulturen.
  Svenskarna kommer, inom kort - om inte vår invandringspolitik radikalt ändras - att bli en minoritet i sitt eget land! Kommer islam att ta över Sverige? Kommer sharialagar att styra Sverige? Det är denna medborgarnas befogade fruktan som ligger bakom olika politikers försök att dölja eller förringa integrationskrisen.
  Detta är den enkla sanningen – men som av politikerna med alla medel måste döljas, förvrängas, mörkläggas.
Så cementeras bilden av svenska politikers och massmedias historiska svek mot den egna befolkningen.

IV. OMVÄRLDEN STÅR FRÅGANDE: HUR HAR DETTA KUNNAT SKE?

Varför kan inte en modern demokrati lita på en allsidig, kritisk diskussion av de viktiga frågorna i sammanhanget? 

1. DEN POLITISKA DIKOTOMISERINGEN.
När Reinfeldt som nybliven segrare i valet 2010 stolt förkunnade valsegern fick han frågan hur han skulle hantera Sverigedemokraterna. Hans svar var: jag kommer inte att ta i dem med tång. Därmed var syndabocken i svensk politik  utpekad och grunden lagd till en djupgående splittring, dikotomisering, av den svenska demokratin.

Denna splittring är rena antitesen till den svenska demokratins kärna och folkhemstanke som formulerades av Per Albin Hansson i talet till riksdagen 1928:

"Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan. Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ena ner på den andre.”
 
2. DE GODA OCH DE ONDA.
I Sverige blir nästa steg den politiska dikotomiseringen – ett mer eller mindre direkt indelande av människorna i två grupper.
  Den ena gruppen - De Goda (Allianspartierna, och de som stöder en bred invandring) och den andra gruppen - de Onda (Sverigedemokraterna som är kritiska mot en alltför stor invandring).
  Den mobbingkampanj som nu inleds i Sverige är inte värdig ett demokratiskt samhälle men den får ändock en stark genomslagskraft eftersom den bygger på den klassiska dikotomiseringens inneboende kraft - ett starkt attitydkomplex där de goda anser sig besitta sanningen och mänsklighetens goda egenskaper medan de onda får representera mänsklighetens alla negativa egenskaper.
  Därför, anser man, kan och bör de goda se ner på de onda. 
  Därför, anser man, måste de onda bekämpas med alla medel.

De praktiska följderna av dikotomiseringen blir många, ofta subtila: tidigare vänner drar sig i tysthet undan, tillsättningen av tjänster sker i tysthet utan insyn, men ofta mer konkret dränkta i hatets intensitet och utbreddhet, som så tydligt dokumenteras via Internet. 

Så fortgår det svenska samhällets sönderfall.
 

 3. DEN SVENSKA GODHETSNARCISSISMEN.

Nära kopplad till den politiska dikotomiseringen är den svenska godhetsnarcissismen. Huvudtanken, som lanseras i olika förklädnader, innebär i sak följande uppfattning – en enkel tanke utan större hänsyn till den svenska befolkningen och de berättigade farhågor den hyser:

Ju fler invandrare ett parti vill ta emot desto godare och mer moraliskt högtstående anser sig partiet vara. 

Så har den politiska dikotomiseringen i förening med godhetsnarcissismen burit frukt.
Sverige har blivit världsmästare i godhet och mångkulturalism.
Men den egna befolkningen ses enbart som ett hinder i denna process – inget man behöver ta hänsyn till. 

Så fortgår det historiska sveket mot den egna befolkningen.

4. MAKTSKIFTET 2018.

Den snabba ökningen av Sverigedemokraternas väljarstöd (i februari 2015 uppgick det till 14.8 %) kommer att kräva ”eftergifter” hos övriga politiker. De kommer ”att närma sig SD”, men i det politiska spelet är allt detta knappast något annat än ett tragikomiskt jippo med enda syftet att vinna väljare från SD. De godas avståndstagande från SD blir därför en temporär chimär, med bästföredatum satt till valet 2018.

Denna folkets attitydförändring har sin grund i att politikerna inte förankrat de politiska åtgärderna hos folket – narcissismen har blivit det primära och folkets oro något sekundärt.

En svensk politikers första lojalitet är Sverige och den svenska befolkningen.
Den andra lojaliteten är omvärlden och dess befolkning.
Den politiker som inte på ett balanserat sätt kan förena dessa två lojaliteter riskerar att drunkna i narcissismens träsk och riskerar okloka eller befängda åtgärder, på ett godtyckligt sätt grundade i en inskränkt och ensidig lojalitet - något vi ser i många av dagens politiska utspel.  

 

SLUTORD.

Så länge våra politiker föredrar att vistas i narcissismens inbillade men inkluderande värld, så länge kommer stödet för Sverigedemokraterna att öka – kanske till den grad att de vid valet 2018 blir Sveriges största parti.

Verklighetens folk har börjat lyfta mörkläggningens slöja!

 stureerikssonshemsida.n.nu/sveriges-invandringspolitik/en-kritisk-granskning

 

V. DEN POLITISKA NARCISSISMENS FÖLJDER.

Redan Gunnar Myrdal insåg problemet för många år sedan när han skrev om välfärdsstaten som ett nationellt projekt. Och med det menade han att de förmåner en nation lyckas skaffa genom att ha en framgångsrik utveckling i hundra år det kan man inte erbjuda resten av världen utan att välfärdssystemet riskerar att haverera.

En av Sveriges mest meriterade ekonomer, Assar Lindbeck, professor vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms Universitet, menar att Sveriges nuvarande invandringspolitik är förödande för en välfärdsstat som Sverige. Han säger bland annat följande:

"Bland personer som varit arbetslösa i mer än sex månader är invandrarnas överrepresentation ännu större – 43 procent av långtidsarbetslösa i Sverige är utlandsfödda. 60 procent av utgifterna för socialhjälp går till utlandsfödda"

 ”Vad tyder de här siffrorna på? Ja, de tyder enligt vad jag förstår på att svensk arbetsmarknad inte är särskilt väl anpassad till den typ av invandring som vi har idag med lågutbildade från utomeuropeiska länder"

"Ett rikt land som Sverige med nio miljoner invånare i en värld med många miljarder fattiga kan omöjligen ha fri invandring. De måste ha restriktiv invandring. Och den måste vara ganska restriktiv om man ska skydda löner och välfärdssystem i rika länder. Det är fullständigt ofrånkomligt”

Sveriges mest meriterade ekonomer levererade således de viktiga slutsatser som Sverigedemokraterna senare kom att omfatta.
  För den politiska narcissisten är dessa slutsatser värre än att svära i kyrkan – en förljugen världsbild riskerar ju att krakelera!
  Det beklagliga i sammanhanget är att den politiska dikotomiseringen i svensk politik gradvis har urartat därhän att många medborgare inte längre förmår uppfatta den nödvändiga distinktionen mellan två slag av invandring.

1. Dels har Sverige under lång tid, alltsedan andra världskriget, mottagit många olika invandrare: krigsskadade och undernärda, välutbildade, kompetenta och villiga att delta i det svenska välfärdsbygget. Denna invandring har varit högst befogad och utgör naturligtvis ett utomordentligt stort värde för det svenska samhället.

2. Dels har många av vår tids politiker, förblindade av en löftesrik narcissism, saknat kompetens att handskas med den nya tidens, nya slag av invandring. Därför har dessa politiker bl.a. misslyckats med att förhindra att Sverige blivit en skyddad hamn för ekonomiska s.k. flyktingar och även för krigsförbrytare och brottslingar som vägrats asyl i andra, mer realistiska länder, se alla fakta i Julia Caesars bok. Vad dessa politiker väsentligen har bidragit med är en härva av lögner, tillrättalägganden och mörkläggningar av den nya invandringens formidabla problem. Är du intresserad av fakta i sammanhanget bör du nogsamt studera den viktiga information som presenterats i följande böcker:
       
Julia Caesar: VÄRLDSMÄSTARNA: NÄR SVERIGE BLEV MÅNGKULTURELLT. Nomen Förlag, 2010.

Arnstberg, & Sandelin. INVANDRING OCH MÖRKLÄGGNING. En saklig rapport från en förryckt tid. Debattförlaget, 2013.


Jan Tullberg, LÅSNINGEN – en analys av svensk invandringspolitik. Lykeion, 2014


Minst lika befängd är den svenska degenerativa utvecklingen av ett absoluta tabu att undvika att seriöst analysera den största problematiken (invandringen) för en kompetent utveckling av Sverige, dess skola, arbetslöshetsprogram samt åtgärder mot en snabbt ökande brottslighet.

 

INVANDRINGENS EFFEKTER PÅ SVENSK SKOLA, ARBETSLÖSHET OCH BROTTSLIGHET.                 

Svensk skola visar den senaste tiden otvetydigt försämrade resultat i ett internationellt perspektiv.

Skolans försummade problem har sammanfattats i mitt inlägg

stureerikssonshemsida.n.nu.

I huvudsak har de svenska problemen bestått i att skolpolitikerna under lång tid inte har förmått (inte har velat) åtgärda både de svagbegåvade och de högbegåvade elevernas problem och behov. Räkningen för denna ansvarslösa skolpolitik har nu levererats!

Till dessa interna svenska problem kommer ett helt nytt problemområde som väntar på kompetenta åtgärder, nämligen invandringens konsekvenser för utbildning, arbetslöshet och brottslighet.

Låt oss sätta in problemen i ett större, internationellt sammanhang.

 

NATIONERS VARIERANDE VÄLSTÅND – ETT KLASSISKT PROBLEM INOM EKONOMISK TEORI.

Ett axiom inom ekonomisk teori är likhetsaxiomet, d.v.s. antagandet att olika nationer har samma intelligensfördelningar (samma medelvärden och standardavvikelser). Men frågan är om detta axiom enbart är ett önsketänkande eller om det har en vetenskaplig grund.

Svaret på frågan har givits av två forskare i en viktig bok:

Lynn R. och Vanhanen, T.  IQ and the wealth of nations (2002). Westport, CT: Praeger. ISBN 0-275-97510-X.

Den publicerade sammanställningen av nationers IQ har relaterats till respektive nationers välstånd och publicerats på Internet.
I korthet visar sammanställningen på viktiga samband som vederlägger 
likhetsaxiomets giltighet.

I sin granskning av boken skriver Professor J. Philippe Rushton, University of Western Ontario,  London,  Ontario, Canada N6A 5C2: “This is a book that social scientists, policy experts, and global investment analysts cannot afford to ignore. It is one of the most brilliantly clarifying books this reviewer has ever read".
 

INTELLIGENSSKILLNADER MELLAN OLIKA LÄNDER.

Intelligensfördelningen (den standardiserade IQ-fördelningen), även kallad klockkurvan eller Gauss fördelning, har ett medelvärde på 100 och en standardavvikelse på 15 IQ-enheter.
  De resultat som de två forskarna publicerat påvisar betydande skillnader i medelintelligens mellan olika länder:
  Asiatiska länder, t.ex. Japan och Kina har en medel-IQ på 107.
  Sverige och flera europeiska länder har medel-IQ omkring 100.
  Många afrikanska stater, t.ex. Somalia, Kongo, Tanzania, Uganda, Sudan,      Angola, Rwanda har en medel-IQ på omkring 70.

Dessa förhållanden får betydande pedagogiska konsekvenser för Sverige, i första hand för integrationen i den svenska skolan, i andra hand för arbetslösheten och brottsligheten men dessa fakta tycks vara helt okända för dagens politiker.


Utifrån den generella intelligensfördelnngen följer bl.a:

 1. Av svenska elever har 50% en IQ på 100 eller mer.
  Av somaliska elever har endast 2% en IQ på 100 eller mer.

 2. Av svenska elever har 2 % en IQ på 70 eller lägre.
  Av somaliska elever har 50% en IQ på 70 eller lägre.

  En kognitiv utvecklingsstörning sättes till gränserna IQ = 50-70 (enligt ICD-10).
  En skrämmande stor andel av nämnda nationers elever har således en utvecklingsstörning som gör att de måste undervisas i hjälpklass eller i särskolan.

    Den praktiska konsekvensen av dessa förhållande är att Sverige behöver utbilda ett stort antal särskolelärare och dessutom svara för en stor utbyggnad av särskolan. Dessutom måste nya program och nya pedagogiska metoder utvecklas för att motarbeta effekterna av de stimulusfattiga miljöer som många barn lever i.
  Utifrån heritabilitetsbegreppet vet vi att intelligensen till betydande del påverkas av miljöfaktorer. De nya pedagogiska programmen skall därför optimera de positiva miljöeffekterna och minimera de negativa miljöeffekterna.


   Det krävs därför en utveckling av en pedagogik som, på basis av intelligensforskningens faktorstrukturer utvecklar speciella träningsprogram, t.ex. program för träning av både konkreta perceptuella egenskaper som mental rotation, perceptuell snabbhet, gestaltbildning, minnesvidd, verbala analogier, och program för utvecklingen av abstrakt tänkande.     

 Dessa och relaterade konsekvenser är på ett anmärkningsvärt sätt försummade i behandlingen av de elever som kräver både speciell pedagogik och specialutbildade lärare.

I annat fall riskerar vi i framtiden att få stora mängder barn, som inte mäktar med nuvarande skolas krav, skolkar, och bokförs som ”hemmasittare”!
Har vi tagit emot kognitivt handikappade barn från andra länder har vi också en skyldighet att erbjuda dem en skola och en pedagogik som verkligen hjälper dessa barn.
En kompetent diskussion av dessa frågor lyser emellertid med sin politiska frånvaro i vårt land.
Politikernas okunnighet är skrämmande.

 
SOMALIERS SKOLRESULTAT

De somaliska elevernas meritvärden i årskurs 9 ligger på cirka 180 de senaste åren. Utbildningsresultaten för den stora majoriteten av somalier, eller jämförbara grupper, med låg IQ, är alarmerande – men naturligtvis helt förväntade för elever som ligger på hjälpklassnivå eller särskolenivå. 

De svenska eleverna ligger på cirka 210. 

De låga intelligensvärdena och deras pedagogiska  konsekvenser, exemplifierade i studieresultaten är märkligt försummade i den svenska skoldebatten.

 

INGIFTETS FÖRÖDANDE KONSEKVENSER.

Géza Jeszenszky, Ungerns ambassadör i Norge, är orolig för zigenarnas mentala hälsa på grund av omfattande inavel.

”Orsaken till att många romer är psykiskt sjuka är att det i romernas    kultur är tillåtet för bröder att gifta sig med sina systrar eller kusiner att gifta sig med varandra, eller att ha samlag”

”Medan förekomsten av psykiska utvecklingsstörningar bland romska 6-14-åringar i distriktet var 21,5 procent, så var den  0,9 procent bland icke-romer”..

Serbiska romers medel-IQ ligger på 70, i nivå med somaliers medel-IQ.

I Sverige var det evigheter sedan vi slutade tillåta kusingifte och det fanns naturligtvis en genetisk anledning därtill.

 

 FNs riktlinjer.

Enligt FNs riktlinjer skall asylsökande med flyktingstatus ges företräde. I Sverige har endast 5% av de asylsökande flyktingstatus.

Hela 95% utgöres av en omfattande anhöriginvandring och personer som av ekonomiska skäl vill bo i Sverige eftersom Sverige har ett rikligt smörgåsbord att erbjuda invandrarna, i form av ekonomiska bidrag av olika slag, (fri tandvård, fri sjukvård, klädbidrag, fritt körkort, fritt boende med bostadsbidrag, livslång pension utan att ha arbetat).

Förslag har även rests att Migrationsverket, med skattebetalarnas pengar, skall inköpa hus till de invandrare som så önskar!
 

 SVERIGES NUVARANDE INVANDRINGSPOLITIK.

De politiska och pedagogiska konsekvenserna av nämnda förhållanden är uppenbarligen oönskade sanningar och därför ”okända” både av politiker och massmedia.

Regeringen strör däremot generöst skattebetalarnas pengar omkring sig i så gott som dagliga panikåtgärder. De kommuner som tar emot somaliska anhöriginvandrare ska få 1,3 miljarder kronor för att garantera somaliernas försörjning under de två första åren i landet. Dessutom har integrationsminister Erik Ullenhag (fp) efter påtryckningar från SKL, Sveriges kommuner och landsting, i princip lovat anhöriginvandrarna – som är en stor, snabbt ökande grupp - statlig försörjning livet ut. En kapitulation för insikten att de sällan eller aldrig kommer ut på arbetsmarknaden! 

DEN SVENSKA INVANDRINGSPOLITIKEN: NARCISSISMENS OCH INKOMPETENSENS SEGER ÖVER FÖRNUFTET!

Låt oss belysa problemet genom att granska ett, relativt sett, något enklare fall – Sveriges ekonomi och effekterna av räntans förändringar över tid. Hur skulle det se ut om riksbankschefen framförde den bestämda åsikten att räntan (räntefoten) är ointressant, den kan vi helt strunta i, och den behöver inte ingå i analysen av Sveriges framtida ekonomiska utveckling.

Men just en dylik intellektuell attityd har under lång präglat den svenska invandringspolitiken och spikrakt lett till dess haveri.

  Det är här frågan om relativa frekvenser av IQ i olika undergrupper – ett förhållande som totalt har negligerats i den svenska ”analysen”  av integrationspolitiken.

  De invandrare som har en IQ över genomsnittet är i många fall tämligen högt utbildade och utgör till väsentlig del en tillgång för Sverige och dess strävan till mångkulturalism.

Men centralfrågan handlar om relativa frekvenser och deras effekter i olika delgrupper, med vederbörligt beaktande av givna skillnader i medelvärden och standardavvikelser.

 

SVERIGES NYA PEDAGOGISKA PROBLEM.

 Som engagerad medborgare ser jag med yttersta förvåning hur våra politiker undviker att tackla de stora problemen, exemplifierade av den somaliska invandringen.
  Somalier är den största etniska gruppen från Afrika som bor i Sverige. Enligt Statens statistiska centralbyrå fanns det 2011 sammanlagt cirka 40 200 somaliska medborgare i Sverige. År 2012 var siffran ca 44 000. Den somaliska befolkningen i Sverige är mycket ung och har en hög arbetslöshet. Svensk-somalierna är en av de snabbast växande grupperna i Sverige. 

1. Vilka konsekvenser får invandrares låga medelbegåvning på Sveriges resultat i de internationella undersökningarna bl.a. PISA, TIMMS? Allmänt sett förväntas att Sveriges resultat kommer att minska ju fler särskolebarn vi tar emot.
En omfattande utbyggnad av hjälpklasser och framför allt särskolan inklusive utbildning av ett flertal specialpedagoger för arbete med särskoleelever är nödvändig för att Sverige, åtminstone initialt, skall kunna ge dessa elever den undervisning de har rätt till.

2. Eftersom det råder ett betydande samband mellan IQ och studieprestationer kommer den svenska skolans studieprestationer (medelvärdet) att systematiskt sänkas mer ju fler av nämnda invandrare som ingår.

  Slutsats: Om inget mycket radikalt görs kommer Sveriges skolresultat i de internationella undersökningarna fortlöpande att sänkas – mer ju fler av nämnda invandrargrupper vi sätter i den svenska skolan.

 Att vända kunskapsraset i svensk skola är avgörande för en fortsatt god svensk välfärd. Det konstaterar OECD i sin genomgång av den svenska ekonomin.

 

ARBETSLÖSHETEN.

Arbetslösheten för somalier (eller de andra grupperna med en medel-IQ på omkring 70) är uppseendeväckat  stor – men naturligtvis helt förväntad utifrån intelligensfördelningarnas egenskaper och de utbildningskrav som det moderna högteknlogiska samhället ställer.

   I Skåne framtogs en rapport, som på sedvanligt tystades ner, eftersom den innehöll en oönskad sanning: Somalier, som har en medel-IQ på 68, uppvisade en extremt stor arbetslöshet - 78%!

  Det går mycket sämre för somalier än andra invandrare i Storbritannien. De är dåligt utbildade och bara en tiondel har heltidsanställning skriver den ansedda brittiska tidskriften The Economist.

”De flesta somalier – som är Storbritanniens största invandrargrupp – arbetar inte. De tillhör de fattigaste, sämst utbildade och minst sysselsatta i Storbritannien”, skriver den brittiska tidskriften.

  I somalietäta Waltham Forest i östra London bor 73 procent av somalierna i hushåll som försörjs av socialbidrag.

  Den mest uppseendeväckande uppgiften som redovisas i The Economists undersökning är kanske att så få som tio procent av somalierna i landet har ett heltidsjobb.

”Somaliska män sitter arbetslösa och tuggar kat för att få dagarna att gå”, skriver The Economist.

 

BROTTSLIGHETEN

Att våldtäkterna ökat dramatiskt i Sverige råder det ingen tvekan om. I Brottsförebyggande rådets statistik kan man se att antalet våldtäkter stigit med 723 procent sedan 1975. Det var året då Sveriges riksdag beslutade att det dittills homogena Sverige skulle förvandlas till ett mångkulturellt land.


INVANDRINGENS KOSTNADER

Statistik från den norska Statistiska sentralbyrån visar att varje icke-västlig invandrare som flyttar till Norge i genomsnitt kostar skattebetalarna 4 miljoner norska kronor, eller ungefär 4,7 miljoner i svensk valuta, under sin livstid. Men kostnaden varierar kraftigt mellan olika invandrargrupper.
  Den största bördan utgör somalierna, varav de flesta varken kan läsa eller skriva, som var för sig innebär en nettokostnad på motsvarande 10 miljoner svenska kronor. Andra krävande grupper är pakistanier, som kostar skattebetalarna 6 miljoner kronor per person.
  Invandrare från västerländska länder är mer produktiva och bidrar istället med närmare en miljon kronor netto.

 Fram till 2100 beräknas de somaliska invandrarna kosta den norska staten 215 miljarder norska kronor. Totalt beräknas de sju dyraste invandrargrupperna kosta Norge 646 miljarder norska kronor under perioden 2015 till 2100. Uppskattningen förutsätter dock att invandrarnas framtida barn integreras in i det norska samhället lika bra som barn till norrmän, något som till och med SSB betvivlar verkligen kommer inträffa.

Förutom somalier är pakistanier en dyr invandrargrupp i Norge. Den genomsnittliga invandraren från Pakistan innebär en ekonomisk förlust på 5,1 miljoner norska kronor.

Kostnaderna för olika invandrargrupper verkar skilja sig rätt mycket från grupp till grupp, men siffrorna som Finansavisen publicerat visar att majoriteten av utomeuropeisk invandring innebär en nettoförlust. 

Faktum är att det bara är invandrare från Sverige, Danmark, Storbritannien och Tyskland som tillför den norska staten mer pengar än vad de kostar.

Ännu en svensk mörkläggning. 
Den svenska Statistiska Centralbyrån har till skillnad från sin norska motsvarighet valt att inte föra någon liknande statistik över kostnader för olika invandrargrupper. Idag finns det över 60 000 somalier i Sverige. 

  En analys av svenska kostnader har presenterats av Jan Tullberg. Han menar att invandringens kostnader i Sverige uppgår till 250 miljarder svenska kronor.

 

SKAVLAN OCH GOEBBELS-JOURNALISTIKEN.

En av samhällets viktigare grupper är journalisterna som med sanningen som riktmärke skall informera medborgarna om det som sker.

I Skavlans intervju med Jimmie Åkesson i slutet av mars 2015 ställde Skavlan en rad frågor av uppenbar negativ laddning och implikationen att Åkesson mer eller mindre klart godkänt, de av andra formulerade åsikter.

Naturligtvis skulle Åkesson har fått möjlighet att svara och klargöra den kritik mot honom som låg i frågorna. På så sätt hade vi kunnat få en seriös diskussion om invandringens konsekvenser.

Märkligt nog ställdes i stället en rad av dylika negativt laddade frågor. Men Åkesson fick aldrig tillfälle att besvara dessa frågor.

När han försökte besvara frågorna avbröts han varje gång av Skavlan som levererade nästa, negativt laddade fråga. Så fortgick intervjun, som utgör en historisk skamfläck på seriös journalistik.
  Tekniken är välkänd och användes bl.a. av Goebbels - om en lögn upprepas tillräckligt ofta blir den en sanning!
Så har Goebbels-journalistiken fått fotfäste i Sverige och Norge.

PÅ VÄG MOT STUPET?

2012 sökte 669 somalier asyl i Storbritannien, som har ungefär 63 miljoner invånare.

Samma år sökte 5 644 somalier asyl i Sverige. Medan den somaliska invandringen till övriga Europa minskar kommer det allt fler somalier till Sverige som är det land i Europa som har tagit emot överlägset flest somalier.

Allt mer framkommer fakta som visar många invandrares oförmåga eller motvilja mot att lära sig svenska och att ta de arbeten som erbjuds för att i stället allt mer lita på att de svenska skattebetalarna ”godhjärtat” betalar uppehälle och övriga kostnader.

 

DE KRITISKA FRAMTIDSFRÅGORNA.

Hur skall vi utforma Sveriges framtid? Bör vi inte i första hand ge våra skattepengar till dem som är verkliga flyktingar, främst barnen som flyr krig och dödande i stället för att, med den svenska mörkläggningens bistånd, ansvarslöst skänka dessa pengar till asylsökande som i många fall uppenbarligen till stor del främst har ekonomiska motiv för att komma till Sverige?
  En radikal förändring av Migrationsverkets politik och verksamhet är det nödvändiga första steget – vilket refererade böcker så uppenbart visar.
  Skall vi fortsätta att stödja de svenska politiska partier som, med undantag av Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna, i tysthet eller under narcissismens skyddande ansvarslöshet förbereder Sveriges väg mot stupet – det stup som bl.a. Per Albin Hansson, Gunnar Myrdal, Assar Lindbeck insiktsfullt har varnat för.

Varför tar inte våra politiker upp de utomordentligt viktiga framtidsfrågor som framsynta medborgare, bl.a. Julia Caesar, Arnstberg & Sandelin, Tullberg befogat har lyft fram och underbyggt  med kritiska fakta?

Är det så illa i Sverige att många av våra politiker är så okunniga, är så djupt försänkta i den politiska narcissismen, sorgligt exemplifierad i invandringspolitiken, utbildningspolitiken arbetslösheten att verkligheten blivit en alltför tung börda att bära och därför måste underordnas narcissismens orealistiska önskedrömmar.  

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)